simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܙܝܐ ܟܕ ܐܡܠܟ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܒܪ ܝܘܪܡ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܠܟܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ
P:Kings [AB] : ܠܥܢܬܘܬ ܙܠ ܠܟ ܠܚܩܠܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܚܝܒ ܡܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܦܓܥ ܒܗ ܘܩܛܠܗ . ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܢܫܝܟ̈ ܘܒܢܝܟ̈ ܕܫܦܝܪܝܢ : ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܡܐܬܝܢ ܣܟܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ ܣܢܝܢܐ : ܘܫܬ ܡܐܐ ܡܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܪܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܐܚܘܗܝ̈ ܚܢܢ ܡܠܟܐ ܥܠܘܬܐ̈ ܕܒܐܘܪܚܐ . ܨܚ ܟܘ ܘܝܗܘ ܐܫܟܚ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܕܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܓܒܪ ܒܡܪܟܒܬܗ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܪܡ ܦܓܕܘ . ܘܦܓܕܘ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܘܢܦܩ ܝܘܪܡ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ . ܘܗܘܐ ܠܗ ܝܘܝܩܝܡ ܥܒܕܐ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܡܠܟܐ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ ܐܒܗܘܗܝ̈ .   ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܢܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ : ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܠܥܠܡ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܠܝ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܢܐܚܐ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܛܒܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ : ܒܪܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
P:Kings [AB] ܕܨܘܪ ܬܪܣܝ ܠܫܠܝܡܘܢ : ܒܩܝܣܐ̈ ܕܐܪܙܐ̈ : ܘܒܩܝܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܝܢ ܒܬܝܢ̈ : ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܝܬܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܚܝܪܡ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܥܡܘܕܐ̈ ܬܪܝܢ : ܘܐܓܢܐ̈ ܕܥܠ ܪܝܫ ܡܠܟܐ : ܘܐܝܪܐ̈ : ܘܩܪܕܠܐ̈ . ܘܫܠܡ ܚܝܪܡ ܠܡܥܒܕ ܟܠܗ ܥܒܕܐ ܕܥܒܕ
P:Kings [AB] ܥܠ ܡܫܟܒܗ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܫܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܫܡܟ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܟ . ܘܣܓܕ
P:Kings [AB] : ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܚܕܝܢ ܘܩܪܝܢ ܒܩܪܢܬܐ̈ . ܘܨܪܝܬ ܥܬܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܩܪܝܝ̈ ܒܩܪܢܬܐ̈ ܩܝܡܝܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܐܚܙ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ : ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ : ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐܚܙ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗ ܥܒܕܗ . ܘܥܒܕ ܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ ܡܕܒܚܐ : ܐܝܟ ܕܫܕܪ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܐܝܬܝܗ ܡܢ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܬܐ ܘܣܓܕ ܠܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪܝܫܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܢ ܒܝܫܬܐ ܬܫܬܟܚ ܒܬܪܗ ܢܡܘܬ . ܘܫܕܪ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܐܡܠܟ ܐܚܒ ܒܪ ܥܡܪܝ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܐܣܐ
P:Kings [AB] ܕܡܬܩܛܠܝܢ : ܘܛܫܝܬܗ ܠܗ ܘܠܡܝܢܩܬܗ ܒܩܝܛܘܢܐ ܕܡܫܟܒܗ̇ . ܡܠܟܐ : ܚܬܗ ܕܐܚܙܝܐ : ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ : ܘܓܢܒܬܗ ܡܢ ܒܝܢܬ ܒܢܝ̈
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܫܦܛ : ܡܠܟܐ . ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܟܘܢ . ܘܣܠܩ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܘܫܦܛ