simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܐܪܒܥܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܥܡ ܚܡܫܐ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ . ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪܦܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ
P:Gen [AB] ܒܪܬ ܗܪܢ : ܐܒܘܗ̇ ܕܡܠܟܐ : ܘܐܒܘܗ̇ ܕܐܣܟܐ . ܘܗܘܬ ܣܪܝ ܡܠܟܐ ܘܢܚܘܪ ܢܫܐ̈ : ܫܡ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܡ ܣܪܝ : ܘܫܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܚܘܪ
P:Gen [AB] ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܘܚܙܝܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܟܕ ܡܓܚܟ ܥܡ ܪܦܩܐ ܡܠܟܐ ܒܚܙܘܗ̇ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܓܪܘ ܠܗ ܬܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܕܝܩ ܐܒܝܡܠܟ
P:Gen [AB] ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܟ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܡܪܦܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ : ܟܕ ܚܪܒ ܠܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܘܠܩܢܝܢܗ ܐܗܦܟ : ܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܐܦ ܠܥܡܐ . ܘܢܦܩ
P:Gen [AB] ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܠܟ ܒܐܕܘܡ ܒܠܥ ܒܪ ܒܥܘܪ : ܘܫܡܐ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܣ ܘܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܡܠܟܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܕܘܡ : ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ
P:Gen [AB] ܕܓܕܪ ܘܕܒܪܗ̇ ܠܣܪܐ . ܘܐܬܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܒܝܡܠܟ ܒܚܠܡܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܪܗܡ ܥܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܚܬܝ ܗܝ . ܘܫܕܪ ܐܒܝܡܠܟ
P:Gen [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܘܪܓܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ : ܥܠ ܪܒ ܡܠܟܐ : ܚܛܘ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܪܒ ܢܚܬܘܡܐ̈ ܠܡܪܗܘܢ
P:Gen [AB] ܐܢܬܬ ܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ : ܘܩܘܠܬܐ ܥܠ ܟܬܦܗ̇ . ܡܠܟܐ ܠܐ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܘܗܐ ܪܦܩܐ ܢܦܩܬ ܕܐܬܝܠܕܬ ܠܒܬܘܐܝܠ ܒܪ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ : ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܫܢܐܒ ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ . ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ
P:Gen [AB] ܕܓܠܝܐ̈ . ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ : ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܠܟܐ ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܘܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ ܘܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡ : ܡܠܟܐ ܕܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܐܦ ܠܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܒܥܝܢ ܓܕ . ܘܢܦܩ
P:Gen [AB] ܐܣܝܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܨܚ ܣܗ ܘܗܘܐ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܪܘܓܙܗ . ܘܕܒܪܗ ܡܪܗ ܘܐܪܡܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܐܬܪ ܕܐܣܝܪܝ̈
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ . ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ
P:Gen [AB] : ܘܐܪܡܝܬ ܫܐܪܐ̈ ܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܘܩܕܫܐ̈ ܒܐܕܢܝܗ̇̈ . ܘܩܥܕܬ ܡܠܟܐ ܒܪܬ ܡܢ ܐܢܬܝ ܘܐܡܪܬ : ܒܪܬ ܒܬܘܐܝܠ ܐܢܐ ܒܪ ܢܚܘܪ ܕܝܠܕܬ ܠܗ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ . ܘܐܡܪ ܐܒܪܡ ܡܠܟܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܡܪ
P:Gen [AB] ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܠܓܕܪ . ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ ܬܚܘܬ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܒܪܗܡ : ܘܐܙܠ ܐܝܣܚܩ ܠܘܬ ܐܒܝܡܠܟ
P:Gen [AB] ܕܣܕܘܡ ܘܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܢܦܠܘ ܬܡܢ ܘܕܐܫܬܚܪܘ ܠܛܘܪܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܡܫܐ . ܘܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ ܒܪܐ̈ ܒܪܐ̈ ܕܩܝܪܐ : ܘܥܪܩ
P:Gen [AB] ܐܦ ܗܝ ܒܢܝܐ̈ ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܟ . ܠܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܘܠܒܘܙ ܐܚܘܗܝ : ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܬܚܘܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܝܠܕܬ