simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܚܙܐ ܗܘܝܬ : ܘܗܐ ܨܠܡܐ ܚܕ ܪܒܐ : ܕܛܒ ܙܝܘܗ ܝܬܝܪ ܘܩܐܡ ܡܠܟܐ ܕܦܫܪܐ ܢܬܝܕܥ ܠܡܠܟܐ : ܘܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܬ ܒܠܒܟ ܬܕܥ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇ . ܘܐܫܠܡܗ̇ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܗ : ܘܠܝܘܝܩܝܡ
P:Dan [AB] . ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܩܪܗ ܥܡ ܕܡܠܟܐ . ܘܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܬܚܫܒܘ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܒܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗ . ܗܝܕܝܢ ܩܪܒܘ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܘܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܠܘܬ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ : ܡܒܪܟ ܗܘ ܐܠܗܗܘܢ ܕܫܕܪܟ ܘܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܕܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܩܕܘ : ܘܪܝܚܐ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܥܕܐ ܒܗܘܢ . ܥܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܢܫܘܗܝ̈ ܘܕܘܪܟܬܗ̈ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܬܝܘ ܡܠܟܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ : ܕܢܫܬܘܢ ܒܗܘܢ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ : ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ ܡܠܬܐ : ܐܝܟ ܢܡܘܣ ܡܕܝ ܘܦܪܣ ܕܠܐ ܥܒܪ . ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ : ܥܢܐ
P:Dan [AB] ܕܓܪܒܝܐ ܠܡܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗ̇ ܚܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܠܣܘܦ ܫܢܝܐ̈ ܢܫܬܘܘܢ : ܘܒܪܬ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ : ܬܐܙܠ ܠܘܬ
P:Dan [AB] ܠܥܝܪܐ ܘܩܕܝܫܐ : ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ : ܘܩܪܐ ܒܚܝܠ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܘܡܛܝܬ ܠܫܡܝܐ : ܘܫܘܠܛܢܟ ܠܟܠ ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܕܚܙܐ
P:Dan [AB] ܕܬܝܡܢܐ : ܘܢܦܘܩ ܢܐܪܥܝܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ . ܘܢܩܝܡ ܚܝܠ ܡܠܟܐ ܘܢܥܒܪܘܢ : ܘܢܗܦܟܘܢ ܘܢܬܓܪܘܢ ܥܕܡܐ ܠܥܘܫܢܐ . ܘܢܬܡܪܡܪ
P:Dan [AB] ܕܬܝܡܢܐ : ܒܚܝܠ ܪܒ ܘܬܩܝܦ : ܘܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܢܬܓܪܓ ܠܩܪܒܐ ܡܠܟܐ ܢܬܚܫܒ ܡܚܫܒܢ̈ . ܘܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ : ܢܬܬܥܝܪ ܚܝܠܗ ܘܠܒܗ ܥܠ
P:Dan [AB] : ܥܒܕ ܠܚܡܐ ܪܒܐ ܠܐܠܦ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܠܘܩܒܠ ܐܠܦܐ ܚܡܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܓܐܝܘܬܐ ܡܫܟܚ ܕܢܡܟܟ . ܒܠܛܫܨܪ
P:Dan [AB] ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܝܗܒ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܠܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܥܠܬ : ܥܢܬ ܘܐܡܪܐ ܠܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܐܫܬܢܝ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܡܬܒܠܗܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܠܝ̈
P:Dan [AB] ܡܠܠ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܠܗܝ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ : ܘܣܟܪ ܡܠܟܐ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܐܫܟܚ ܦܨܝܟ ܡܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܡ
P:Dan [AB] : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܥܣܪ ܡܢܘܢ̈ : ܥܠ ܟܠ ܚܪܫܐ̈ ܘܐܫܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܡܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ : ܥܠ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ : ܘܓܠܐ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ̈ : ܚܠܡܟ ܘܚܙܘܐ ܕܪܝܫܟ ܕܥܠ ܡܫܟܒܟ ܗܢܘ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ : ܘܢܬܬܪܝܡ ܥܠ ܟܠ ܐܠܗ : ܘܥܠ ܐܠܗ ܐܠܗܝܢ̈ ܢܡܠܠ ܡܠܟܐ ܘܠܡܬܒܝܢܘ ܥܠ ܩܨܐ : ܡܛܠ ܕܬܘܒ ܐܝܬ ܢܘܓܪܐ ܠܙܒܢܐ . ܘܢܥܒܕ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܐܢܬ ܗܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕ : ܡܠܟܐ : ܘܦܫܪܐ ܢܚܘܐ . ܨܚ ܘ ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܥܢܐ
P:Dan [AB] ܡܐܟܠـܬܐ̈ ܘܡܠܐ ܦܬܘܪܐ . ܘܣܡ ܩܕܡ ܒܝܠ . ܘܡܠܐ ܡܐܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܩܘ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܆ ܐܝܬܝ