simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] . ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ ܠܘܣܝܘܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܡܩܒܝ ܠܠܘܣܝܘܣ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܫܒܩ ܠܗܘܢ
P:2Macc [AB] : ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ ܗܘܬ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܕܘܪܘܣ . ܘܩܪܒ ܡܠܟܐ ܣܒܪܐ . ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ : ܕܕܠܡܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܢܣܒܪ
P:2Macc [AB] ܐܬܐ ܠܬܡܢ ܠܚܙܬܐ . ܘܫܕܪ ܐܝܣܘܢ ܢܕܝܕܐ ܘܛܡܐܐ ܚܙܝܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܬܟܬܘܫܐ ܒܨܘܪ : ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚܕܐ ܠܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ . ܐܦ
P:2Macc [AB] ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܘܒܣܝܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܬܪܣܝܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܡܠܟܐ ܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ : ܕܚܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ : ܙܕܝܩܐ ܘܡܪܚܡܢܐ :
P:2Macc [AB] . ܘܫܐܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܥܠܝ ܗܘܐ ܥܠ ܐܝܣܘܢ : ܘܝܗܒ ܬܠܬ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܙܠ : ܐܬܩܝܡ ܘܐܫܬܒܚ ܩܕܡ
P:2Macc [AB] : ܐܬܚܡܬ ܣܓܝ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ : ܐܠܨܗ ܡܠܟܐ ܪܘܓܙܗ ܕܪܡܐ : ܕܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܢ ܟܐܢܐܝܬ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ
P:2Macc [AB] : ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܡܫܝܚܐ̈ : ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܣܒܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ : ܠܐܪܤܛܘܒܘܠܘܣ ܡܠܦܢܗ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ
P:2Macc [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܢܝܩܢܘܪ : ܕܗܘܐ ܠܗ ܢܘܟܪܝܐ ܠܡܠܟܘܬܟ : ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܠܢܝܩܢܘܪ ܘܠܝܗܘܕܐ : ܐܙܠ ܠܗ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ
P:2Macc [AB] ܡܢ ܦܪܣ : ܒܒܗܬܬܐ ܘܒܬܚܡܨܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܢܚܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܗܝ ܡܠܟܐ .   ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܘ ܙܒܢܐ : ܓܕܫ ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܣܩ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:2Macc [AB] ܘܐܬܐ ܥܠ ܒܝܬ ܫܘܪܐ̈ . ܘܝܗܒ ܝܡܝܢܐ ܘܢܣܒ . ܘܫܩܠ ܘܐܙܠ ܥܠ ܡܠܟܐ ܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܦܩܕ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܘܩܛܠܘܗܝ . ܘܬܢܐ ܬܘܒ
P:2Macc [AB] ܕܝܠܦܬ ܗܠܝܢ : ܣܒ ܛܥܢܐ ܕܐܪܥܢ ܘܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܕܘܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܥܡܢ : ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ ܕܢܗܘܐ ܒܢܝܚܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ
P:2Macc [AB] ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ : ܐܬܕܡܪܘ ܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܕܥܠܝܡܐ ܗܘ : ܡܠܟܐ ܠܗܝܢ . ܘܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܬܘܒ ܡܢܗ ܐܣܒ ܘܐܩܒܠ ܐܢܝܢ . ܗܟܢܐ ܕܗܘ
P:2Macc [AB] . ܘܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܦܢܝܘ ܥܠ ܦܘܠܚܢܗܘܢ ܘܥܒܕܗܘܢ . ܪܝܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܢܝܣܢ .   ܟܕ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ : ܫܩܠ ܠܘܣܝܘܣ ܘܐܙܠ ܠܘܬ
P:2Macc [AB] ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ . ܐܬܚܡܬ ܒܪܘܓܙܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܟܬܒ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܟ : ܫܘܬܦܐ ܘܚܒܪܐ ܥܒܕܗ ܠܗ . ܨܚ ܠܚ ܘܟܕ ܫܡܥ
P:2Macc [AB] ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ . ܘܡܣܗܕ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܠܟܠ ܐܢܫ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܚܝܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܦ ܠܚܘܢܝܐ ܕܝܢ ܝܩܪܗ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܘܗܟܘܬ ܗܦܟ ܘܐܙܠ ܠܘܬ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܟܕ ܛܥܡ ܘܚܙܐ ܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܘܠܒܝܒܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܚܝܠܗ ܘܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:2Macc [AB] ܘܡܕܒܪܢܐ : ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܝ : ܫܠܡܐ ܡܠܟܐ ܢܦܫܗ : ܟܬܒ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܕܒܥܘܬܐ : ܗܟܢܐ . ܐܢܛܝܟܘܣ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܥܠܡܐ̈ : ܗܘ ܕܡܛܠ ܢܡܘܣܗ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܗܘ ܢܩܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܡܘܬ ܐܡܪ . ܐܢܬ ܐܘ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܫܪܐ ܐܢܬ ܠܢ .
P:2Macc [AB] : ܕܢܐܟܠܘܢ ܒܣܪܐ ܡܣܝܒܐ ܕܚܙܝܪܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܘܣܡܘ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܬܚܕܘ ܫܒܥܐ ܐܚܝܢ̈ ܥܡ ܐܡܗܘܢ . ܘܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
P:2Macc [AB] ܥܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܓܙܐ . ܗܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܟܕ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟ ܕܟܕ ܗܠܝܕܘܪܘܣ ܗܘ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܢ ܣܠܘܩܘܣ