simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] ܒܒܥܘܬܐ ܘܐܡܪܘ . ܗܒ ܠܢ ܝܡܝܢܐ : ܘܢܫܠܘܢ ܡܢܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ : ܘܐܬܪܫܠܘ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܓܥܘ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܬܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܟܒܫܝܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܡܩܕܘܢܝܐ : ܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ
P:1Macc [AB] ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ . ܘܗܦܟ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ . ܘܫܐܠܘ ܒܫܠܡܐ ܚܕ ܕܚܕ . ܘܒܬܘ ܬܡܢ . ܘܐܙܠ ܝܘܢܬܢ ܥܡ
P:1Macc [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ : ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ . ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܬܝܐ̈ : ܘܡܚܝܗܝ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ
P:1Macc [AB] : ܐܩܝܡ ܠܗ ܠܫܡܥܘܢ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܥܒܕܗ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܐܬܪܐ . ܘܐܪܝܡ ܘܥܠܝ ܫܘܪܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܕܡܛܪܝܘܣ
P:1Macc [AB] ܫܬܩ ܠܗ . ܘܐܪܥܗ ܝܘܢܬܢ ܠܡܠܟܐ ܒܝܘܦܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ . ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܗ ܕܝܠܗ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:1Macc [AB] ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܘܟܬܒ ܠܗ ܥܢܝܢܐ ܒܐܓܪܬܐ ܗܟܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܛܪܝܦܘܢ ܚܛܘܦܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܘܫܕܪ ܕܡܛܪܝܘܣ
P:1Macc [AB] ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ . ܘܬܠܬܐ ܫܩܠܝܢ̈ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܡܢܗܘܢ . ܘܢܬܕܒܪܘܢ ܒܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܦܩܕ
P:1Macc [AB] ܒܨܦܪܐ . ܘܕܒܪܗ̇ ܠܡܫܪܝܬܐ ܒܚܐܦܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܝܬ ܙܟܪܝܐ . ܡܠܟܐ . ܘܫܪܐ ܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܙܟܪܝܐ : ܠܘܩܒܠ ܡܫܪܝܬܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܩܕܡ
P:1Macc [AB] : ܘܟܬܒ ܠܗ ܠܝܘܢܬܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܕܒܥܐ . ܘܟܬܝܒ ܒܗܝܢ ܡܠܟܐ ܘܠܫܡܪܝܢ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܬܠܬ ܡܐܐ ܟܟܪܝܢ̈ . ܘܐܨܛܒܝ
P:1Macc [AB] ܒܩܝܠܝܩܝܐ ܗܘܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܕܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܪܝܫܗ : ܡܢ ܐܣܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܨܪܝܢ . ܨܚ ܝܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܝܢ
P:1Macc [AB] ܒܝܗܘܕ ܘܒܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܥܒܕ ܫܠܡܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܡܫܪܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܫܪܐ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܚܫܒܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] . ܐܠܩܝܡܘܣ ܕܝܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܡܠܟܐ . ܘܫܒܩ ܠܘܬܗ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܘܐܬܐ ܒܝܟܪܝܘܣ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] : ܕܨܒܐ ܕܢܐܚܘܕ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܘܡܣܬܪܗܒ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܡܠܟܐ . ܗܦܟ ܡܢ ܦܪܣ ܘܡܕܝ ܘܥܡܗ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܥܡ
P:1Macc [AB] : ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ . ܘܝܕܥ ܠܘܣܝܐ ܕܡܝܬ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܒܪܗ . ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] . ܘܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܟܢܐ ܢܐܨܦܘܢ ܘܢܕܒܪܘܢ ܠܥܡܐ . ܡܠܟܐ ܝܘܡ ܡܬܡܠܟܝܢ ܗܘܘ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܒܢܝ̈
P:1Macc [AB] ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܥܒܕܘܢ . ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܗܘܢ . ܘܐܬܚܡܬ
P:1Macc [AB] ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܢܦܩܘ ܡܢ ܚܣܢܗܘܢ . ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܢܥܒܕ ܥܡܗܘܢ ܫܠܡܐ . ܘܩܒܠܘ ܡܢܗܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ
P:1Macc [AB] . ܘܚܕܝ ܡܠܟܐ ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܠܟܐ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ