simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܕܘܝܕ . ܘܫܕܪ ܠܗ ܩܝܣܐ̈ ܕܐܪܙܐ : ܡܠܟܐ ܕܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ : ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ .   ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ
P:1Chr [AB] : ܚܠܨ ܕܡܢ ܦܠܝܛܘܢ . ܥܝܪܐ ܒܪ ܥܩܝܣ ܕܡܢ ܬܩܘܥ : ܘܐܒܝܥܙܪ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܐܒ : ܐܠܚܢܢ ܒܪ ܕܕܗ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ . ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ
P:1Chr [AB] : ܘܨܕܘܩ : ܘܐܚܝܡܠܟ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܘܕܠܘܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܦܨܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܚܝܗܘܢ̈ : ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܗܪܘܢ : ܩܕܡ ܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܘܐܚܝܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܫܡܥܝܐ ܒܪ ܡܬܢܝܠ ܣܦܪܐ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ
P:1Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܒܡܬܢܝܢ : ܘܒܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ . ܟܠܗܘܢ ܐܫܬܪܒܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ
P:1Chr [AB] ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܒܐܕܘܡ : ܒܠܥ ܒܪ ܒܥܘܪ . ܘܫܡܗ̇ ܡܠܟܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܡܠܟܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܕܘܡ : ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ
P:1Chr [AB] ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܫܕܪ ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ
P:1Chr [AB] ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܢܚܫܐ : ܘܡܐܢܝ̈ ܢܚܫܐ : ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ .     ܘܫܡܥ : ܦܘܠ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܘܘ ܬܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܝܘܡܬܐ̈ ܬܠܬܐ . ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܬܘ ܒܠܒܐ ܫܪܝܪܐ ܠܡܩܡܘ ܠܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܠܦܐ̈ ܘܕܡܐܘܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܫܠܘܡܝܬ ܘܐܚܘܗܝ̈ : ܥܠ ܟܠ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ̈ : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܕܓܫܘܪ ܪܒܝܥܝܐ : ܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ . ܚܡܝܫܝܐ : ܫܦܛܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܛܘܪ ܟܪܡܠܐ . ܬܠܝܬܝܐ : ܐܒܫܠܘܡ ܒܪ ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ . ܘܗܘܝܬ ܥܡܟ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܙܠܬ . ܘܐܘܒܕܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܢܐ ܕܒܪܬܟ ܡܢ ܕܝܪܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܩܝܡ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ : ܕܡܠܠ ܡܠܟܐ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ . ܘܝܬܒ ܕܘܝܕ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܨܗܝܘܢ . ܡܠܟܐ ܪܝܫܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ . ܘܣܠܩ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܠܘܩܕܡ . ܘܐܩܝܡܗ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܠܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܢ ܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ : ܕܐܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ ܒܫܠܡܗ : ܘܠܡܒܪܟܘܬܗ : ܥܠ ܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܫܕܪ ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܣܒ ܕܘܝܕ ܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܡܠܟܘܬܗ ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܣܒܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ
P:1Chr [AB] ܠܝܪܘܬܘܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ . ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܪܘܬܘܢ : ܥܙܪܝܐ : ܡܠܟܐ : ܘܢܬܢܝܐ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܣܦ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܒܢܝ̈ ܪܘܒܝܠ : ܘܒܢܝ̈ ܓܕ ܘܥܠ ܦܠܓܘܬ ܫܒܛܐ ܕܡܢܫܐ : ܠܟܠ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܒܥܡܐܐ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ : ܕܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ