simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElij&NabJezr ܐܦ ܡܣܟܢܐ 985 ܫܠܕܗ ܕܢܒܘܬ ܚܙܬ ܕܣܚܝܦܐ ܩܕܡ ܪܓܘܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܣܟܢܐ ܘܕܡܗ ܕܡܠܟܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܠܗ̇ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܦ ܗܘ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܡܠܟܬܐ ܘܥܡܐ ܠܩܘܒܠܗ ܘܡܢ ܩܐܡ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܢܦܨܘܢܝܗܝ ܠܐ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܐ ܐܦ ܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܘܠܐ ܚܒܝܒܐ̈
JacSer:memElij&NabJezr ܡܬܘܡ ܠܐ ܢܗܦܟ 415 ܕܦܢܝ ܡܠܬܐ ܦܓܥܝ̈ ܒܗ ܟܐܦܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܬܚܝܬ ܝܓܪܐ ܛܡܝܪ ܡܪܚܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢܟ ܘܣܟܝܪ ܦܘܡܗ ܕܫܐܠܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܓܢܒܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܠܚܠܘܠܐ ܟܢܫܘ ܠܩܪܒܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܛܝܒ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܒܥܐ ܠܗ̇ ܢܫܟܚ ܩܛܠܐ ܕܐܪܡܝ ܬܡܢ 685 ܘܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܗܪܬܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܚܒܪܗ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܢܝܬܝܘܗܝ ܐܬܐ ܕܝܢ ܡܝܟܐ ܢܒܝܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܡ ܗܪܟܐ ܢܒܝܐ ܡܝܟܐ ܘܣܢܐ ܐܢܐ ܠܗ 720 ܘܥܨܝܗܝ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܒܘܬ 400 ܘܕܨܬ ܐܝܙܒܠ ܕܐܒܬܐ ܒܛܒܐ ܕܩܛܠܐ ܕܢܦܠ ܡܠܟܐ ܠܐܚܒ ܘܐܝܙܒܠ ܕܪܓܝܓܝܢ ܠܗ̇ ܫܠܚܘ ܗܘܘ ܗܝܕܝܢ ܠܕܒܝܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܝܟ ܗܪܘܕܣ ܘܢܨܘܪ ܒܐܝܙܒܠ ܠܗ̇ ܠܟܢܘܫܬܐ ܨܗܝܬ ܠܕܡܐ ܡܠܟܐ 220 ܕܐܦ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܨܠܘܒܐ̈ ܗܘܐ ܐܪܙܢܐܝܬ ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܢܟܦܐ 690 ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ ܠܗܝ ܡܨܘܬܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܘܥܠܘ ܡܠܟܐ ܢܐܪܥܗ ܠܩܐܪܣܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܢ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܝܘܫܦܛ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܢ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܢܒܝܐ ܕܡܪܝܐ ܢܫܐܠ ܡܢܗ ܐܡܪ ܐܚܒ ܚܕ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܡܠܟܐ ܕܙܟܐ ܘܗܦܟ ܐܝܟ ܢܨܝܚܐ 695 ܥܢܐ ܝܘܫܦܛ ܘܐܡܪ ܠܐܚܒ ܢܚܙܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܥܠ ܬܟܬܘܫܐ ܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܐܪܥܗ ܠܩܐܪܣܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟ ܠܚܠܘܠܐ ܟܢܫܘ ܠܩܪܒܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܛܝܒ ܥܡܗ ܐܚܪܢܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܘܛܪܐ ܡܢܗ ܒܝܫܬܐ ܕܬܥܒܪ ܒܬܝܒܘܬܗ 535 ܕܐܠܘ ܡܠܟܐ ܕܚܢܦܐ ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܬܢܚܬ ܗܘܐ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܬܒ ܠܗ ܘܦܢܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܣܩ ܗܫܐ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ ܐܘ ܠܐ ܐܣܩ ܥܠ ܬܟܬܘܫܐ ܡܢ ܐܡܪ ܐܢܬ 725 ܡܠܟܐ ܡܠܐ ܓܠܝܢܐ̈ ܘܥܠ ܢܫܬܐܠ ܥܠ ܬܟܬܘܫܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܐܡܪ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܒܘܬ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܛܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܫܩܠܘ ܫܕܪܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝ ܥܒܕܐ ܕܩܛܠܐ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܫܠܚܘ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܢܣܩ ܢܦܠ ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܘܫܪܝܘ ܗܝܕܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܠܦܐ̈ ܕܚܒܝܨܝܢ ܠܗ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܢܫܕܠܝܘܗܝ ܠܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܠܬܗ ܢܩܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠ ܡܝܟܐ ܘܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܙܒܠ ܕܟܪܘܡܬܢܝܢ ܐܦ ܚܨܝܦܝܢ ܘܥܡܐ ܕܨܠܐ ܒܬܪ
JacSer:memElij&NabJezr ܗܘ ܘܟܕ ܗܘ ܟܝܢܗ ܪܡ ܗܘ ܡܢܗܝܢ ܡܛܠ ܡܢܐ ܫܩܠ ܐܢܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܢ ܗܘ ܕܫܩܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܢܫ ܒܡܢ ܠܡ ܐܬܡܠܟ ܚܘܝ ܗܪܟܐ ܕܕܠܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܚܒ ܘܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܢܬܒܥ ܕܝܠܗ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܣܬܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܠܬܐ ܕܬܒ ܠܐܠܗܐ 635 ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܫܠܝܐ ܘܢܘܚܐ ܕܒܪ
JacSer:memElij&NabJezr ܟܪܡܐ ܪܓ ܗܘܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗܘܐ 30 ܘܒܠܥܬ ܢܦܫܗ ܒܟܐܒܐ ܕܪܓܬܐ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܟ ܐܦܠܐ ܬܘܪܗ ܐܦ ܠܐ ܚܡܪܗ ܘܠܐ ܟܠܡܕܡ ܕܩܢܐ ܚܒܪܟ ܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܒܦܚܐ ܕܥܒܕ ܫܕܠܗ ܢܒܥܪ ܢܒܥܐ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܕܒܙܝܙܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒܕܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܒܕܡܘܬ ܠܩܛܐ ܕܢܐܙܠ ܢܬܬܨܝܕ ܬܡܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ ܫܡܥ ܗܘܐ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܠ ܗܘܐ 880 ܡܠܟܐ ܢܦܩ ܕܒܗ̇ ܒܚܙܬܐ ܢܫܬܪܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܡܦܘܠܬܐ ܕܢܦܠ