simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܠܗ̇ ܕܬܨܛܒܬ ܘܬܚܘܬ ܠܚܩܠܐ ܇ ܠܪܥܘܬ ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܬܡܥܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܛܘܟܢܐ ܗܘ̣ܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܇ ܠܢܥܡܝ ܟܕ
IšoMerv:ComOT . ܘܚܒܠ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܒܫܟܝܪܬܗ̈ ܘܒܩܛܠܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܒܝ ܆ ܟܢ ܪܒܝܬ ܠܨܕܩܝܐ ܡܚܝܠܐ ܘܥܒܕܬܗ ܐܪܝܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܦ̣ܫ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܫܡܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܫܥܒܕܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܬܩܪܝ ܢܩܕܐ . X ܐܘ ܡܛܠ ܕܪܥܝܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܘܐܦ ܟܕ ܗܘ̣ܐ
IšoMerv:ComOT . X3X]ܗ̇ܝ ܕܐܩܝܡ ܩܝܡܐ . ܗܢܘ . ܥܒ̣ܕ ܥܡܗ ܬܢܘܝ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ ܩܠ ܗܠܟܬܗ . ܘܐܥܪܩܘܗܝ ܡܢܗ ܥܕ ܝܠܦܝܢ ܨܒܝܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܗ̣ܘ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܘܝܕ . ܘܦܢܝܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܡܢܬܐ ܡܠܟܐ ܆ ܒܕܐX ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ . ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܐddܬܝܗ̇ ܒܪܬ
IšoMerv:ComOT ܥ̇ܡܪ . X ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܠܦܘܬ ܡܫܪܝܗ ܩܠܣܗ ܆ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܠܗ ܡܛܬܗ . ܘܥܠܘܗܝ ܢܪܚܦ . ܥܠ ܕܒܫܒܒܘܬ ܡܩܕܫܐ ܘܒܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܐܪܡ X ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܘܕܫܪܟܐ . ¹ XX1 7]ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܇ ܐܬ̣ܐ ܚܢܢܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܐܣܐ ܆ ܘܪܫܝܗܝ ܥܠ ܕܐܬܬܟܠ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܪܕܬܗ ܐܡܗ ܆ ܐ̇ܡܪ . [2]ܝܝ ܆ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܙܘܗܪܐ ܡܠܟܐ ܬܢܢ ܒܐܝܩܪܐ ܐ̇ܡܪ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܢܒܝܐ ܆ ܡܐܡܪܐ ܕܬܘܬ
IšoMerv:ComOT ܐܬܚܙܝ ܕܝܬܝܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܥܡܐ ܘܕܥܡܡܐ̈ . ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܒܗ ܕܝ̣ܢܐ ܘܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܗ̇ܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܕܡܘܬ
IšoMerv:ComOT ܕܐܕܘܡ ܒܝܣܪܝܠ ܇ ܕܦܪܬ ܒܛܢܬܐ̈ Xܘܫܩܦ ܝܠܘܕܐ̈ ܐ̇ܡܪ . ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܣܟܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܠܓܠܥܪ . . ܥܠ ܚܪܒܐ ܘܒܝܫܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܚܙܐܝܠ
IšoMerv:ComOT ܇ ܒܫܪܟܢܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ . [3]ܩܝܡܐ ܩܪܐ̈ ܠܗ̇ܝ ܕܫܪܝܢ ܒܫܠܝܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܚܠܦ ܘܡܣܠܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܠܫܡܘܐܝܠ ܠܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܠܦܝܣܗ ܕܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ ܕܥܠ ܐܪܡܝܐ ܆ ܒܕܐܬܟܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ . ⁸[ܗܢܘ . ܠܚܡܐ ܡܛܪ ܢܦܫ . XXX]ܝ [XXXX111ܐܫܬܡܥ
IšoMerv:ComOT ܬܐܘܠܘܓܘܣ Xܝܦܫܩܐܝܠܢܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ . Xܝ [XX]ܠܐ ܬܚܕܝܢ ܟܠܟܝ ܦܠܫܬ ܡܛܠ ܕܡܝ̣ܬ ܣܪܓܘܢ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܩܫܝܘܬܟX ܝX ܩܠܓܘܡܕܢܘܬܟ . ܡܠܟܐ . ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܕܐܚܘܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܐܩܝܡܬܟ
IšoMerv:ComOT ܗܘܐ ܇ ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܥܢܐ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܘܕܫܪܟܐ . ܥܒܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܒܫܡܗ ܢܬܝܕܥ . ܘܟܕ ܛܒ ܓܕܥܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܨܘܪܝܐ̈ ܐܘ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ⁵[XX1XddX0]ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܥܠ ܣܛܢܐ ܝܝܠܡ ܡܕܒܪܢܗܘܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ : ܒܦܪܨܘܦ
IšoMerv:ComOT ܕܡܘܐܒ ܒܪܗ ܠܕܒܚܐ . ܣܝܕܐ ܠܩܛܡܐ ܕܓܪܡܘܗܝ̈ ܡܫܡܗ . ܒܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܗܘܢ ܕܒܚܐ ܠܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ . ܚܠܦ ܕܐܣܩ ܗܝܕܝܟ
IšoMerv:ComOT ܆ ܫܒܘܥܐ² ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ . [XX]ܘܒܬܪ ܫܒܘܥܐ ¹ܫܬܝܢ ܡܠܟܐ ¹ܘܢܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܘܩܐ̈ ܆ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܟܢ ܘܠܡܐXܐ ܡܫܝܚܐ
IšoMerv:ComOT ܡܛܠܬܗ ܆ ܘܩ̣ܡ ܥܡ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܡܫܟܢܐ ܇ ܥܠ ܕܝܕܝܥܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܢܫܡܫ ܇ XXXXXX0 X ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܡܕܡ ܕܚܘܝ ܠܡܠܟܐ . ܐܦܝܣ
IšoMerv:ComOT ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ . ܠܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ X ܐܫܬܪܬܚܘ . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ