simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܨܠܝ ܒܗ̇ · ܦܘ ܂ · ܫܢܬ ܝXܐX Xܠܬ ܂ ܢ ܘܫX ܥܠܬ̤ ܡܠܟܐ ܝܢܝX ܝܘܒܠ ܝܒܐ̈ ·ܝXܝXܢ ܦܘܢܝXܢܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܙܠ ܐܠܡܢܨܘܪ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫXܥܝXܐX Xܘܬ[ Xܝܢ ܂ XܝXܠܣܝܝXܢܩܐ ܡܠܟܐ ܙܒܐ̈ 1ܕܝXܠܥܐ ܂ ܦ ܣܐ ܂ 1 ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܗܘܪܡ̣ܙܕ ܕܗ̣ܘ ܘܪܗܪܢ
EliaNis:Chron ܥܕܡܐ ܠܫܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܗܦ̣ܟ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܪܕܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܟܘXܪܙܝXܝX ·ܝܘܣܝܘܣ ܦXܢܪܝܪܟX ܂ ܒܗ̇ ܣܠ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘ[ܣܛܝܢܝܘܣ] 2 ܫܢܬ ܡܠܟܐ ]ܝ ܂ ܕܓܪܒܝܐ ܒܕܡܘܬ ܪܘܡܚܐ ܂ ܘܒܗܘܢ ܒܝܘܡ[ܬܐ̈ ܥܢܕ]
EliaNis:Chron ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܫܬܬܥܣܪ ܒܓܘܡܕܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܐܬܩܒܠ ܡܠܟܐ ܣܠ̣ܩ ܐܒܘܐܠܚܘܣܝܢ ܒܪ ܒܘܝܗ ܠܒܓܕܕ ܘܥܠ ܠܘܬ ܐܠܡܘܣܬܟܦܝ
EliaNis:Chron ܠܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ ܕܢܬܠ ܡܢܕܠܐ 3ܠܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܐܣܝܪܐ̈ ܝܝ ܛܝܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܡܘܬܩܝ
EliaNis:Chron ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܬܪܥܣܪ ܒܕܘܠܚܓܗ ܂ ܘܡܢܥ ܂ ܛܒܐ ܠܘܬ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܝܝX ܒ ܢܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܙܠ ܐܒܘܓܥܦܪ ܠܚܓܐ ܘܡܝܬ ܐܒܘܐܠܥܒܣ
EliaNis:Chron ܘܒܪܗ ܘܢܫܘܗܝ̈ ܂ ܘܘܙܝܪܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܡܘܨܠ ܡܢ ܡܠܟܐ Xܪܢܪ̈ Xܪ̤ܘܢܝܐẌ ܂ 1 ܝܝ ܬXܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܣܠܩ ܡܘܬܩܝ
EliaNis:Chron ܒܬܓܪܝܬ ܘܣܠܩ ܒܓܟܡ ܂ ܘܢܚ̣ܬ ܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܘܦܓܥܘ ܒܚܕܕܐ ܡܠܟܐ ܘܒܓܟܡ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܩܘܝ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ·ܝ· ܐ ܠܘܠ ܕܫܢܬ Xܪܓ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܝ ܬܐܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܫܢܬ ܢܝXܫܝXܐX ܘܬܝXܢܐܝܢ ܘܬܝXܢX ܂ ܝܘܒܠ ܡܠܟܐ ܙܒܐ̈ 1ܕܝXܠXܟܐ Xܕܬܐ]ܘܢ Xܢܥܣܢܕܪܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܦܪܘܒܣ
EliaNis:Chron ܥܠܘܗܝ ܕܐܘܛܪܦܝܣ ܘܥܪܩ ܠܥܕܬܐ ܂ ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܐܬܦܣܩ ܪܫܗ ܡܠܟܐ ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܐܥܝܩܬ̤ ܗܕܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܪܓ̣ܙ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ Xܝܝ ܝܩܢܘܐ ܕܫܢܐ XX ܝX ܕXܢܕܪܘܢܝXܝX ܡܠܟܐ · ܐܝXܠܝXܣXܢܝܩܐ ܕܣܘܩܪ̣ܛܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܥܢ̣ܕ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
EliaNis:Chron ܕܪܗ[ܘܡܝܐ̈ ܝ ܃ ܫܢܬ XܐܪܒܥXܝXܐX ܘܬܫܥ ܂ ܙXܒܢXܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܙXܒܢܐ̈ ܕܝXܠܟܐ ܕܦXܢܠܝXܐܘܣ ܂ ] ܒܗ̇ ܐܡܠܟ [ܢܐܪܘܣ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܗ̇ ܫܕܪ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܝܘܝX ܦXܢܪܝܪܟX ܕܝܥܩܘܒܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܥܣܪ ܝ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܝXܥܬܒܘܬ ܙܒܢܐẌ ܪܥܩܘܒ̈ Xܘܪܝܐ ܂ ܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ ܠܐܘܢ
EliaNis:Chron ܩܕܡܝܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܩܛܠ ܡܠܟܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܡܠܟ ܝ ܂ · ܓܐ ܘܣ ܝܘܠܝܘܣ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܐܬܬܣܝܡ ܬܘܡܪܨܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܢܬ ܫܬܝXܐܐ ܡܠܟܐ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܓܐܠܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܢܐܛܝܢܘ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܫܒܘܪ
EliaNis:Chron ܥܠ ܒܢܝ̈ ܫܝܒܢ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܘܩܛܠ ܡܢܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܒܙ ܡܠܟܐ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܕܒܪܝ ܘܒܛܒܪܣܬܢ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܡܘܥܬܕܝܕ