simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܦܣ̣ܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܕܝܡܝܢܐ ܂ ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܠܦܛ ܡܠܟܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܘܫܕܪ ܪܫܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܠܒܢܕܘܝ ܕܢ ܂ ܦܩ̣ܕ
ChronEdes ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܕܥܡܕ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܃ ܡܐ ܕܡܛܝ ܠܘܥܕܐ ܕܚܝܪܬ ܡܠܟܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ
ChronEdes ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ̣ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܝXܪܝܢ ܝܝ ܘܬܐܒܐܝܣ ܘܐܦܪܝܩܝܐ ܀ ܘܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܕܪܫܗܘܢ ܫܡܗ ܡܠܟܐ ܘܠܒ̣ܟ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܘܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܥܕܡܐ ܠܥܪܒ ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܠܟܐ ܪܙܝܩܝܐ ܂ ܘܟܢܫ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ
ChronEdes ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ ܕܠܫܘܡ̣ ܂ ܘܣܝܡܘ ܝܝ ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܂ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܓܒܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ
ChronEdes ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX ܥܡ ܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ̣ ܂ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܚܕܬܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩ̣ܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ
ChronEdes ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܟܕ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܂ 2ܦܓ̣ܥ ܝ- · ܒܗ ܡܠܟܘܢܐ ܚܕ ܕܐ̇ܙܠ ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ
ChronEdes ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܡܠܟܐ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܪܘܬܐ ܝܝ ܕܓܘܣܛܪܐ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ ܗܕܐ ܠܙܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܝ ܘܨܚܝ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝ̈ ܓܒܗ̣ ܂ ܘܐܬܢܨܚܘ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ
ChronEdes ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܘܒܠܗ ܠܥܕܬܐ ܂ ܘܢܬܬܣܝܡ - ܬܓܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܠܫܝܪܘܝ ܒܪ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܩܡ ܫܡXܠܐ ܒܪܗ ܕܝܙܕܝܢ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܘܐܡܠܟܘ
ChronEdes ܘܐܝܬܝܗ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܗ ܕܢܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܫܗܕܘܣܬ ܂ ܟܕ ܝ ܢܦ̣ܨ ܡܠܟܐ ܗܝܕܝܢ ܣܓܝܘ ܥܠܘܗܝ ܩܘܛܪܓܐ̈ ܕܢܨܝܒܝܐ̣̈ ܘܕܠܒܪ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܕܝܢ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܡܠܟܐ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܠܓܝܘܪܓܝܣ ܕܐܝܙܠܐ ܩܛܪܓܗ ܩܕܡ
ChronEdes ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܟܫܟܪܝܐ ܕܐܬܛܪܕ ܡ̣ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ
ChronEdes ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܪܓܬܗ ܂ ܕܢܛܪܘܕ ܘܢܪܕܘܦ ܐܢܘܢ ܠܟܠ ܪܘܚ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܕܒܝܬ ܡܬܝ ܂ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܟܕ ܡܢ
ChronEdes ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܐܙܠ̣ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܫܟ̣ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘܝ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ
ChronEdes ܠܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܂ ܘܢܢXܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܀ ܒܥܕܬܐ ܂ ܕ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܫܡXܠܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠܘX ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܚܝܪܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܣ̣ܩ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ̣ ܂ ܘܩܛܠܘ̣ ܡܢܗܘܢ ܛܝܝܐ̣̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ ܝ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܩܠܐ