simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܇ ܘܐܬܒܢܝ ܥܠܝܗܝܢ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܘܡܫܡܫ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ ܆ ܘܦ̣ܩܕ
Chron1234 ܒܐܝܩXܐ ܘܙܘܚܐ ܪܒܐ ܃ ܣܡܗ̇ ܒܐܕܪܝܢܛܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܕܝܢܬ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܠܡܢܬܐ ܕܝܢ ܝX ܐܚܪܬܐ ܫܕܪܬ̇ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܫܩܠܗ̇
Chron1234 ܇ ܘܚ̣ܪܒܬ̇ ܡܢ ܟܕܘ ܂ ܘܐܬܢܨܒ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܓܢܬܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̇ · ܡܢܩܕܝܡ ܦܠܛܝܢ ܕܐܒܓܪ
Chron1234 ܂ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܫܠܡܘܬܐ ܃ ܟܕ ܚܙܘ ܕܐܦ ܥܒܣ ܒܪ ܡܐܡܘܢ ܫܠ̣ܡ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܛܝܝ̇ܐ ܘܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ 0ܐܟܪܙܘܗܝ ܠܐܒܘ ܣܚܩ
Chron1234 ܕܐܘܢܘܓܪܝܐ̈ ܃ ܝ ܃ ܘܠܓܪܕ ܡܫܕܪܐ ܕܦܦܐ ܐܚܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܢܦܩ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܘܐܬ̣ܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܇ ܘܢܦܩ ܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ ܐܙܠܘ ܠܚܠܒ ܂ ܘܠܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܢܦܩ ܡܢܐܘܝܠ
Chron1234 ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܩܛܝܠ ܗܘܐ ܠܐܒܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗ ܕܓܠܠ ܐܠܕܝܢ ܃ ܒܗ̇ܝ Xܕܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂
Chron1234 ܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢ″ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩ ܒܐܘܕܗܝ ܂ ܘܐ Xܘܗܝ ܚܕ ܡܠܟܐ ܂ ܕܫܪܝ ܒܒܢܝܢܗ ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ Xܘ ܕܒܝܘܡܝ̈
Chron1234 ܕܦܕܣܝܐ̈ ܘܡܥܕܡ ܐܚܝܕܐ ܕܕܡܫܩ ܘܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܢܓܝܣ ܒܐܬܪܐ ܂ ܕܟܠܛ ܂ ܘܕܡܬܚܝܕܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܇
Chron1234 ܃ ܡܢ̣ܥ ܘܡ̣ܛܐ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܐܦܫܝܢ ܂ ܘܣܕܪ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ܘXܛܪX ܡ̣ܢXܟܫܐ ܕܡܠܟܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܀ ܘܟܕ ܫܡܝ̇ ܬ ܐܘܦܝܠܐ
Chron1234 ܕܡ̇ܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܢܦܘܫ ܕܥܗܕܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܕܒܝܕ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܡܠܟܐ ܫܝܢܐ ܝ ܥܡ ܢܘܪ ܐܠܕܢ ܘܦܨܝ ܠܐܣܝܪܐ̈ ܕܒܚܠܒ ܂ ܘܠܗܘ̇ ܒܪ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܬܒܥ ܠܐܢܛܝܟ ܕܢܣܝܡ ܒܗ̇ ܝܘܩܪܐ ܕܥܡܗ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܠܫܠܡܗ ܃ ܐܚܝܕܐ ܕܐܢܛܝܟ ܘܗ̇ܘ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܘ̣ ܕܝܢ
Chron1234 ܇ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘ ܡܢܗ ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܚܠܦ ܐܚܘ̇ܗܝ ܂ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘX
Chron1234 ܠܐ ܕܡܟ̣ܬ ܐܦܠܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܐܬܟܒܫܬ̇ ܐܪܕܘ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܠܚܠܡܐ ܠܐܢܫ ܦ̇ܫܪ ܚܠܡܐ̈ ܂ ܝX ܐܡ̣ܪ ܠܡܠܟܐ ܂ ܐܫܬܘܦ ܐܘ
Chron1234 ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܣܬܢܩ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܒܪܘܡܝ ܠܐܘܢ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܟܫܠ ܥܠ
Chron1234 ܠܥܘܕܪܢܗ ܂ ܘܟX ܐܠܨܗ̇ ·ܥܚ· ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܐܩܝܡ ·ܝ ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܥܙܝܙܐ ܂ ܘܐܓܪ
Chron1234 ܕܢܘܒ ܐ ܕܢܐܬܐ ܠܒܓܕܕ ܡܢ ܥܠܬܐ ܂ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܃ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܫܠܝܐ ܘܨܝܕܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܬܙܝܥ
Chron1234 ܘܐܬܩܛܠ ܂ ܘܒܥ̣ܐ ܡܠܟܐ ܕܢܩܛܘܠ ܐܦ ܠܝܘܠܝܢܘܣ ܐܚܘXܝ ܂ ܡܠܟܐ ܒܪܘܡܝ ܃ ܥܒܕ ܠܓܐܠܠܝܘܣ ܒܪ ܕܕܗ ܩܐܣܪ ܂ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܪܕ ܥܠ
Chron1234 ܃ - ܐܪܝXܥܝܢ ܝXܝX X ܩܐܒܘܬܝ ܕܝXܪܝܐ ܠܒܝܬ ܦܠܫܬܐ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܫܢܐ̈ ·ܡ · ܀ ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܕܘܝܕ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܕܪܡܣܘܩ ܂ ܕܒܪ ܕܝܢ ܠܣܘܪܝܐ ܆ ܟܕ ܡܠܟܐ ·ܢܛ· ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܆ ܡܝܬ ܡܥܘܝܐ