simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ ܘܒܪܥ ⁹ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡX⁰ ܘܒ̣̇ܪܫ ܆ ܥ X
CaveTreas . ܘܗ̇ܟܢܐ ܡ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐẌ ܐܝܟ XXܟܣܐ ⁶ܕܡܠܟܐ̈ . X X8 ) ܡܐ ܕܡܬܝܠܕ
CaveTreas ܕܬܝܡܢܐ X ܘܐܬܐ ²ܠܘܬܗX ܘܚ̣ܙܐ ܦܪܨܘܦܗ ⁴ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܡܠܟܐ . ⁴ ( 8 ) ܘܩ̣ܪܐ ܡܠܟܝܙܕܩ ܫܡܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ X . ( 9 ) ܘܟܕ ܫܡܥ
CaveTreas . ⁹ Xܩ ܒܒܝܢ X --XܐܫܢܠX ݅ ܫXܝX XXX ܐܫܢܠܝX -- ܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܬܡܢܐ ⁷ ܫܢܝܢ̈ . X ܘܒܬܪ ܒܒܠܝܐ̈ ܥܒ̣ܕܘ ⁸ܠܗܘܢ Xܡܨܪܝܐ̈
CaveTreas ܘܐܣܝܐ ܘܟܘܡܪܐ . --Xܘܡܝܢ . XܐܐܝXܝ ܝܘܒXܐ ܕܩܒXܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܘܠܒܘܢܬܐX ܠܟܗܢܐ X . XXX X1ܘܗܠܝܢ ܒܕܩܘ X ܕܐܝܬܘܗܝ X
CaveTreas ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ . X ( 19 ) ܘܬܡܢ ܐܘܬܒܗ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܠܟܐ ܘܐXXܣܝܡX ܒܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ( X8 ) ܘܬܡܢ ܐXܥܒܕ
CaveTreas ܟܕ ܪܗܝܒܝܢ X . ¹ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ¹⁵ Xܩ ܒܓܘ ܐܘܪ ܐ X --ܩ ܒܓܘ ܡܠܟܐ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ X . ¹¹ܘܚܝܠܘܬܐ̈ X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܕܦܠܚܝ̈
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
CaveTreas ܕܐܬܘܪ XXX ) ܘܟܬ̣ܒ ܐܚܙ X ܢܦܫܗ ܥܒܕܐX . X24 ) ܘܫܥܒܕ ܡܠܟܐ ܒܐܠܗܐ ܕܐܒܘܗܝ X . X2X ) ܘܣܠ̣ܩ ܥܠܘܗܝ ܬܓܠܬܦܣܪX
CaveTreas ⁴ܒܠܚܘܪ . . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ¹ܚܕ ܡ̣ܢ ²ܐܘܢܓܠܣẌ . ܡܠܟܐ ) . ⁴ܠܐ ܓܝܪ ¹ܡܫܟܚ ²ܐܢܫ ³ ܐܚܪܝܢ ܕܢܠܒܫ ܐܪܓܘܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ
CaveTreas ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX
CaveTreas ܕܥܒܪܝܐ̈ . ⁴ܘܒܫܢܬẌ ܫܬܝܢ̈ ⁶ܘܫܒܥXܐXܒܢܝܬ̇̈ ܐܪܝܚܘ ܡܠܟܐ X XX ) ܘܒܫܢܬ ܫܬܝܢ̈ ܕܐܝܣܚܩ ܐܬܒܢܝܬ̇ ܐܪܝܠX ܡ̣ܢ ܐܪܝܡX
CaveTreas ܕܨܒܘܐܝܡXX . ܘܫܫܪܘܢ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX
CaveTreas ܩܕܡܝܐ ⁵ܢܡܪܘܕ ܓܢܒܪܐ Xܒܐܪܥܐ ܗܕܐ . ⁶ ܘܐܡܠܟ ⁷ܫܬܝܢ ܡܠܟܐ . ( 24 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܐܪܥܘ ܒܫܢܬ ²ܡܐܐ ³ܘܬܠܬ ⁴ܕܝܠܗ ܐܡܠܟ
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ² ܟܘܡܪܘܣ ³ܘܒ̣ܢܐ ⁴ܠܫܡܝܫܛܘ ⁵ܥܠ ܫܝܡ ⁶ܒܪܬܗ⁷ ܡܠܟܐ ²⁰ܒܫܪܒܬܐ̈ . ²¹ ( X8 ) ܘܒܫܢܬ̣ ¹ܡܐܐ ܕܐܒܪܗܡ ܗܘܐ
CaveTreas X . X ܒܪܢܫܐ ( 1 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܚܝܪܡ X ܐܬܚܙܝ ܦܘܪܦܪܘܢ ܡܠܟܐ X ܕܐܠܗܐ ⁴ܝܬܒܢܐ X ܒܠܒܗ ܕܝܡܐ . ( X ) ܘܩܛܠܗ ܢܘܒܟܕܢܨܪ
CaveTreas ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܘܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ( 7 ) ܘܒܢ̣ܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܐX . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ X ܚܕ ܠܚܕ ⁶ܕܗܘܝܘ ⁷ܒܫܪܪܐ
CaveTreas ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ . XXXX X ܘܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܛܥ̣ܘ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢX ܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐẌ ܘܡܬܩܪܐX ܐܪܡܝܐ . ܘܗ̣ܩ⁶ ܐܝܬܘܗܝ
CaveTreas Xܘܫܡܗ ܦܦܝܢܘܣX . ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܫܬܝܢẌ ܘܬܡܢܐ̈̈ ܡܠܟܐ ¹ܐܪܥܘX ܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܡܨܪܝܐ̈ Xܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܓܘܦܛܝܐẌ
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ܟܘܡܪܘܣ X . ܘܒܢ̣ܐ X X ܠܫܡܫܝܛ . ⁴ܘܠܩܠܘܕܐ X ܡܠܟܐ ܐܡ̣ܪ . X ܐܠܐ ܠܐ X ܐXܟܬܒܘ X . . ( X8 ) ܘܒܫܢܝ̈ ¹ܐܒܪܗܡ ܗܘܐ