simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܛܠܝܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܣܝܒܪ ܗܘ̣ܐ ܕܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܡܠܟܐ ܘ̇ܠܝܬܐ ܀ ܙܠܘ ܃ ܥܩܒܘ ܥܠ ܛܠܝܐ ܀ ܡܢ ܚܣ̇ܡܗ ܠܐ ܩܪܝܗܝ
BarṢal:ComGosp ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܫܠܡ̣ܬ̇ ܢܒܝܘܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܂ ܝ̈ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐ ܩ̇ܪܐ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܐ
BarṢal:ComGosp ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܝ ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܐܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܝܠܕ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܘܚܕܪܘܗܝ ܒܘܠܗܝܐ ܂ ܠܐ ܩܛܪܓ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܐܝܟܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܒܝܕ ܡܘܪܐ ܠܗܠܝܢ ܂ ܠܗ ܂ ܝ X ܂ ܬܘܗܬ ܐ ܂ ܒܝܬܐ ܂ ܐ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܡܘܕܥ ܂ ܒܝܕ ܠܒܘܢܬܐ ܠܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗX ܂ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܐܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܪܒ ܡܠܟܐ ܡܫܬܟܚ ܚܒܢܢܐ̤ ܡ̇ܢܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ ܂ ܗܘܢܐ ܀ ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܡܙܕܟܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܥܒܕܘܗܝ̈ ܀ ܬܘܒ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܢܦܫܟ ܀ ܐܢܕܝܢ ܡܠܚܐ ܡܬܛܒܥ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܦܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ
BarṢal:ComGosp ܫܐܠܘ ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܟܐ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܀ ܡܠܟܐ ܘܫܡܗܐ̈ ܪܡܐ̈ ܐܘ̇ ܡܐܟ̇ܐ ܠܐ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܣܓܝ ܀ ܬܘܒ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܒܠ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܡܠܟܐ ܘܥܠܝܒܐܝܬ ܘܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܬܢܟܣܘ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܝ̣ܬ ܐ ܂ ܪܘܕܝܣ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܪܚܡ ܥܠ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܂ ܘܪܥܝܐ ܥܠ ܓܙܪܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܡܪܗ ܡܠܟܐ ܂ ܒܥܘ ܠܡ ܡܢܝ ܂ ܕܐܝܬܝ ܡܪܗ ܕܚܨܕܐ ܀ ܕܢ̇ܦܩ ܦܥܠܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܐ ܟ
BarṢal:ComGosp ܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܘ ܡܠܟܐ ܂ Xܝ ܂ ܕܝܬ̇ܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܥܘܟܘܢ ܝ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܐܬܝܬܐ ܀ ܐܝܟܘ
BarṢal:ComGosp ܕܝܗܘܕ ܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܣ̇ܡܐ ܓܠܘ̣ ܡܠܟܐ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܓܠܘ̣ ܂ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̇̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܛܒܐ ܕܡܡܠܟ ܗܘ̣ܐX ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܕܘܝܕ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܢ̇ܚ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܟܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܩܪܝܗܝ ܫܠܐܬܝܠ ܒܫܡܗ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܠܐܬܝܠ ܟܕ ܛܢ ܠܡܕܡܝܘ̣ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܡܬܢ ܡܬܝܒܠ ܂ ܟܕ ܒܥ̣ܐ ܕܢܕܡܐ ܠܒܪܗ ܒܒܪܗ ܕܝܘܟܢܝܐ
BarṢal:ComGosp ܨ̣ܒܘ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܀ · ܂ ܠܡܢܐ ܬܪܬ̈ ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܣܓܝ ܡܠܟܐ ܝܬܪܘ ܫܪܟܢܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܬܗܪܘ ܗܘ̣ܘ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ
BarṢal:ComGosp ܒܩܢܫܪܝܢ ܂ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܚܬܢܐ ܠܒܪܢܝܩܝ ܥܡܬܗ ܀ ܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܐܝܪܘܕܝܣ ܗܘ̇ ܐܚܘܗܝ ܕܦܝܠܠܝܦܘܣ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܡܐ ܂ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܂ Xܝ ܂ ܕܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܒܥ̇ܝܢܢ ܂ ܕܡܢ ܟܕܘ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܐܬܝܬܐ ܀ ܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܘ
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܫܡܗܐ̈ · ܕܡܫܝܚܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܬܦܠܓܝܢ ܇ ܪܡܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܐ ܠܡܠܟܐ ܘܦܪܘܩܐ ܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܐܡ̣ܪܘ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܂ ܘܪܝܫܢܐ ܡܢ ܪܝܫܢܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܦܪܘܩX ܐܬܩܪܝ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܬܒܣܪ ܂ ܐܠܐ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܫܬܡ̇ܗ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ