simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܃ ܩܕܝܫܐ ܂ ܂ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܗ · ܙ XX X ܕܝܢ ܕܒܦܓܪ ܘܠܟܐ ܃ ܐܢ ܡܠܟܐ ܃ ܝܚܝܕܝܐ ܃ ܢܘܗܪܐ ܃ ܨܡܚܐ ܃ ܨܠܡܐ ܃ ܚܝܐ̈ ܃ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃
Babai:BookUnion ܠܡ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܚܕ ܘܬܐ ܕܥܡܗ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܂
Babai:BookUnion ܃ ܡܪܝܐ ܃ ܢܒܝܐ ܃ ܐܕܡ ܃ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܃ ܙܪ̈ ܩܐ ܃ ܡܠܟܐ ܒܪܝܬܐ̈ ܃ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܟܘܡܪܐ ܃ ܝ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܃
Babai:BookUnion ܃ ܘܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܝܣܪܝܠ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܡܦܨܚ ܘܩܥ̇ܐ ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘܝܬܝ ܒܨܝܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕ ܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
Babai:BookUnion ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܥܡܡܐ̈ ܘܐܡܘܬܐ̈ ܘܠܫܢܐ̈ ܠܗ ܦܠܚܘܢ ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܠܡ ܡܫܝܚܐ
Babai:BookUnion ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܝܙܓܕܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܩܝܠ ܐܝܙܓܕܐ ܦܪܨܘܦܗ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܠܗܘܬܗ ܕܐܢܫܘܬܗ ܒܚܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܩܝܠ
Babai:BookUnion ܃ ܒܚܕܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܚܕܐ ܓܘܫܡܢܘܬܐ ܂ ܒܚܕ ܚܝܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܟܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܕܝܢܪܐ ܘܓܘܙܠܬܐ ܒܚܕܐ ܢܘܪܐ ܂ ܒܚܕ ܨܠܡ
Babai:BookUnion ܫܪܝܪܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܝܘ ·X ܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܙܡܪܘ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܀ ܘܡܫܬܡܗ ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ
Babai:BookUnion ܛܪܘܢܐ ܕܪܗܘܡܐ ܐܬܥܫܢܬ ܂ ܘܟܬܪܬ ܥܕܟܝܠ ܂ ܗܘܝܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܗ̣ܝ ܓܡܝܪܬ ܓܡܝܪܘܬܐ̈ ܒܪܘܫܥܐ ܂ ܗܕܐ ܕܒܝܕ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ
Babai:BookUnion ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܃ ܝ ܕܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܠܗ ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ
Babai:BookUnion ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܡܠܟܐ ܕܒܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܗ ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ
Babai:BookUnion ܠܡܬܓܠܝܘ ܂ ܐܪܗܒܘ ܠܗܘܢ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܩܠܝܠܐ ܂ ܫܪܝܘ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܫܡܥܐ ܂ ܂ ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ ܂ ܂ ܕܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܫܪܝ ܠܗ
Babai:BookUnion ܠܘ ܡܬܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܐ ܂ ܟܕ ܚܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܠܒܘ̣ܫܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܕܡܣܬܕܩܝܢ ܝܢ ܐܪܓܘܢܝ̈
Babai:BookUnion ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܥܩܘܒ ܃ ܘܝܘܣܦ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ܝ ܘܐܫܬܡܗ ܘܐܦ
Babai:BookUnion ܒܓܘܙܠܬܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܂ ܘܠܒܫܐ ܠܗ ܢܘܪܐ ܠܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡ ܀ ܝX ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܀ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܪܡܐ ܕܝܢܪ ܕܨܠܡ
Babai:BookUnion ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡܬܘܡܐܝܬ ܡܠܟܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ܝ ܘܐܫܬܡܗ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܘ
Babai:BookUnion ܘܡܪܝܐ ܘܐܦ ܗܝܟܠܐ ܘܥܘܡܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܬܚܟܡܘ ܡܠܟܐ ܡܥܠܝܐ ܃ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܘܡܪܝܐ ܕܒܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܝ-X ·
Babai:BookUnion ܂ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܗܢܐ ܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܠܝܣܪܝܠ ܃ ܐܟܡܐ ܕܐܫܬܘܕܝ ܡܠܟܐ ܢܣ̣ܒ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܠܡ ܠܕܘܝܕ
Babai:BookUnion ܡܫܝܚܐ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܃ ܘܕܗܐ ܐܬ̣ܐ ܠܗ ܘܐܬܝܠܕ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗܘܢ ܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܂ ܕܗܒܐ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܕܗܘ̣ܝܘ
Babai:BookUnion ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܘ ܡܬܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܐ ܂ ܟܕ ܚܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡ