simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܐܝܢ . 14ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܕܐ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܥܘܠ ܡܠܟܐ . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܠܛܘܒܢܐ . ܕܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܟ ܛܒ ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܗܘ . ܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡܪ ܠܗ
ActsMari . ܡܢܘ ܪܘܒܐ ܗܢܐ ܘܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܡܝܬ ܒܐܬܪܢ . ܘܐܠܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܐܝܟܐ ܕܡܠܟܐ ܐܪܛܒܢ ܫܪܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari : ܘܟܕ ܥܠ : ܚܙܘܐ ܬܡܝܗܐ ܐܬܚܙܝ ܠܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܕܝ . ܡܠܟܐ ܠܐܕܝ ܠܘܬ ܐܒܓܕ̇ ܘܥܠ ܩܕܡܘܗܝ : ܟܕ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ : ܐܝܬ ܩܕܡ
ActsMari ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܬܘܒ ܐܘܕܥܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܗܢܐ ܡܒܛܠܢܐ ܕܐܠܗܝܢ̈ . ܘܥܠܘ ܠܘܬ
ActsMari . 16ܠܨܦܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ ܫܕܪ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܠܐܕܐ ܡܠܟܐ ܠܢ . ܘܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܝ̈ ܩܪܝܬܐ : ܘܐܫܬܡܥܐܦ ܒܝܬ
ActsMari . ܘܒܫܡܗ ܗܠܝܢ ܣܥܪ ܐܢܐ . ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܛܥܝܐ̈ ܨܝܕ Xܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܕܒܗ ܐܚܝܕ ܗܘܐ . ܒܗ ܒܗܢܐ ]ܡܘܕܐ ܐܢܐX ²⁸ܡܪܝ
ActsMari ܚܦܪܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܝܐ̈ . ܘܒܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܥܕܬܐ . ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ : ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܠܬܢܘܪܐ ܗܘ ܕܒܝܬ
ActsMari . ܦܓܥܘ ܒܗ ܬܪܝܢ ܣܡܝܐ̈ ܘܩܪܒ ܠܒܒܬܐ̈ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܐܡܕ̇ ܡܠܟܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܟܪܙ ܐܢܬ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܢܦܩ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܩܕܡ
ActsMari . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܡܢܘ ܡܠܟܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܠܐ ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ
ActsMari ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܕܠܫܐܕܐ̈ ܣܓܕܝܬܘܢ . ܘܐܚܕܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܘܒܠܗ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܫܪܝܪܐ . ܘܐܬܚܡܬ
ActsMari ܡܘܗܒܬ ¹²²ܠܛܘܒܢܐ . ܘܫܩܠ ܐܢܘܢ ܘܕܩܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܠܐ . ܡܠܟܐ ܘܝܗܒܘܗܝ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܠܦܬܟܪܐ̈ ܝܗܒ ܐܢܘܢ
ActsMari ܕܐܬܐܣܝ : ܩܥܐ ܘܐܡܪ ܠܛܘܒܢܐ . ܒܪܝܟܘ ܡܪܟ ܕܫܕܪܟ ܨܐܕܝܢ . ܡܠܟܐ ܬܡܢ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ . ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܪܕܘܫ . ܘܟܕ ܚܙܐ ܠܡܪܗ
ActsMari ܗܘ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܟܠܗܘܢ . ܘܙܪܕܘܫ ܘܩܪܕܘܝ ܒܪܗ ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܐܪܝ ܫܠܝܚܐ ܢܦܠ ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ . 10ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܥܡܕ
ActsMari ܛܒ . ܥܠ ܕܩܪܒ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܛܘܒܢܐ ܚܕܝܐܝܬ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܬܗ ܡܠܟܐ ܢܝܬܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܘܥܠ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ
ActsMari . ܘܥܢܬܗ ܛܠܝܬܐ ܚܕܐ ܘܐܡܪܬ ܡܢ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ . Xܦܬܚ ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܩܪܒ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܘܢܩܫ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ
ActsMari . ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ : ܕܬܡܝܗܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܚܝܠܐ̈ . ܘܝܕܥܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ . ܥܢܐ ܐܕܝ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܩܪܝܬܢܝ . ܐܡܪ
ActsMari . ܗܫܐ ܕܝܢ : ܡܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܫܡܗ ܡܣܬܥܪܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܫܡܝܐ ܒܫܘܒܚܐ ܐܣܬܠܩ : ܘܡܢ ܝܡܝܢ ܐܒܐ ܝܬܒ . ܠܐ ܝܕܥܬ
ActsMari ܐܪܛܒܢ ܗܘ ܕܒܩܛܝܣܦܘܢ ܘܒܓܘܟܝ ¹²⁴ܡܡܠܟ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܬܒܛܠܝܢ . ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܘܥܒܪܘ ܠܗܘܢ ܠܩܛܝܣܦܘܢ ܠܘܬ
ActsMari ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܒܗ . 27ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܛܘܒܢܐ ܠܡܐܙܠ ܠܘܬ ܚܬܗ ܡܠܟܐ ܒܗ ܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܩܒܠܬ ܚܬܟ : ܗܘܝܐ ܫܐܠܬܟ . ܐܡܪ ܠܗ