simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܕܢܫܟܚܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ ܡܠܟܐ ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܡܠܟܐ ܫܡܐ ܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܚܕܝ . ܘܥܒܕ ܕܘܟܪܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘ̇ ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܡܪܗ ܆ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠܡܕܡ . ܘܟܕ ܫܡܥ
ActsMarMaʿIn . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܕܡܝܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܬܬܥܝܩ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܐܙܠ ܘܐܫܟܚܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܢ ܘܩܛܠܗ ܘܥܛܦ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn . ܟܬܘܒ ܠܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܘܠܒܫ ܀ 67 . ‏ ‏ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܡܪ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ . ‏ 47 . ‏ ‏ܘܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܝܗܒ ܠܗ . ܕܢܣܩ ܠܡܪܗ
ActsMarMaʿIn . ܘܗܘܐ ܚܒܝܫ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܠܡܕ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ . ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
ActsMarMaʿIn ܕܡܨܪܝܢ . ܘܦܠܓ ܝܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ܘܒܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܐܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܣܟܠܐ ܡܠܟܐ 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ . ܘܠܘܠܓܫ ܡܪܙܒܢܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܚܘܬܗ̈ . ܘܢܬܚܒܫ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܐ
ActsMarMaʿIn ܒ̇ܥܐ ܠܟ . ܕܩܪܨܝܟ̈ ܐܬܐܟܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ ܐܢܬ ܀ ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܕܣܠܩ ܒܬܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܥܝܢ ܩܘܡ ܚܘܬ . ܗܐ
ActsMarMaʿIn ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ ܛܘܒܢܐ ܐܠܗܝܐ ܩܡ ܘܝܬܒ ܥܠ ܐܪܝܐ ܗܘ̇ ܆ ܘܐܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܐܓܪܝܦܘܣ . ܗܝ̇ ܕܒܢܗ̇ ܗܘܐ ܐܓܪܦܘܣ
ActsMarMaʿIn ܣܓܝ ܘܒܟܐ . ܘܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܡܢ ܥܩܬܗ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠ ܕܚܙܐ . ܘܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܬܬܥܝܩ
ActsMarMaʿIn ܫܕܪ ܒܬܪܟ ܕܢܬܒܥ ܡܢܟ ܬܒܥܬܐ ܕܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܡܪܝܕܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܠܗ ܗܘ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܦ ܡܛܠܬܗ ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܀ 8 . ܡܠܟܐ ܀ 7 . ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܡܝܬ ܛܘܒܢܐ ܕܘܕܐ ܕܢܫܛܗ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . 78 . ‏ ‏ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ . ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܕܪܒ ܗܘ ܙܘܣ . ܘܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܐܠܐ ܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܟ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܬܣܩ ܡܢ ܬܡܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈
ActsMarMaʿIn ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ