simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܆ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܗ ܠܚܓܐ ܗܘ . ܀ ܘܫܪܝ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43
ActsMarBenh&Sar ܘܥܠ ܡܠܟܬܐ . ܘܥܠ ܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗܘܢ . ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ ܘܐܓܥܠ ܡܠܟܐ ܢܛܝܒ . ܘܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܀ ܘܨܠܝ ܛܘܒܢܐ ܥܠ
ActsMarBenh&Sar ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܡܠܟܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܢܩܒܠܘܢ . ܀ ‏ ‏ 46 ܠܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܝܬܒ
ActsMarBenh&Sar ܟܕ ܫܡܥ . ܐܘܣܦ ܠܡܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܒܪܬܐ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܐܬܘܪ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ‏ ܡܓܘܫܐ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܕܢܐܨܦ ܕܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܘܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܒܗܢܡ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܦܩܕ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܆ ܕܘܠܝܐ ܗܝ ܠܢ ܡܪܝ
ActsMarBenh&Sar ܕܐܬܘܪ . ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ . ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ . ‏ ‎‎ ‎‎ Title : E=A | B ܡܠܟܐ ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܣܢܚܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܐܡܪ . ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܠܟ . ܕܟܠܡܕܡ ܕܬܫܐܠ ܐܥܒܕ ܠܟ . ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܢܐ . ܘܠܥܠܡܐ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܠܦܘܪܥܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܡܛܝܒ ܥܠ ܩܛܠܢ . ܐܠܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܚܒܝܒܝ̈ . ܛܒ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܐܒܝ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ . ܐܬܓܢܚ ܒܗ ܗܘ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܀ ܗܝ ܡܠܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܒܝܕ ܥܒܕܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܬܝ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܀
ActsMarBenh&Sar . ܠܘ ܠܐ ܡܬܬܘܝܘ ܐܬܬܘܝ ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܒܝܒܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܪܕܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠܡܐ ܕܐܣܬܥܪ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܠܠ ‏‎ ‎‏ܐܝܠܠܬܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܢ . ܟܕ ܥܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar . ܘܒܒܝܬܐ ܚܕ ܐܬܟܢܫܘ ܥܡ ܗܢܘܢ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܕܩܒܠܘ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܟܒܪ ܡܬܬܘܝܢ . ܀ ‏ ‏ 50‏ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܢܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡ‏
ActsMarBenh&Sar ܆ ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܚܒܒ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܓܠܘܢܝܗܝ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܐܪܥܢܝܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ‏ ‏ 20 ܗܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܒܗܢܡ ܦܬܚ ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ . ܦܠܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܕܢܦܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܬܪܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܆ ܚܢܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܣܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ̈ . ܠܟܠܗܘܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܐܠܝܨܐ̈ ܀ ܦܢܝ
ActsMarBenh&Sar ܦܢܝ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ‏‎ C; ‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ‎‏ܗܠܝܢ‏‎ C* | 7 ‎‏ܦܢܝ ܡܠܟܐ‏‎ A*] ‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar ܣܓܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ . ܫܐܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܥܒܕ ܠܟ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗ ܛܟܣܝܣ ܕܝܠܗ . ܀ ‏ ‏ 70 ܘܩܪܒ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܘ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܩܬܐ̈ ܡܫܬܕܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܒܝܬ