simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܀ ܒܫܢX ܥXܪܝܢ ܕܡܘܪܝܩܝ ܆ ܡܪܕܘ ܥܠܘܗܝ ܚܝXܘXܗ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܃ ܘܐXXXܪܚ ܝܘܠܝܢܐ ܀ ܓ ܀ ]ܥܠ ܩܛܠܗ ܕܡܘܪܝܩܝ
P:Sam [AB] : ܒܦܠܓܐ̈ : ܘܒܨܨܠܐ̈ : ܘܒܚܕܘܬܐ . ܘܡܥܢܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܐ̈ : ܡܠܟܐ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܡܫܒܚܘ ܒܪܒܝܥܐ̈ ܠܐܘܪܥܗ ܕܫܐܘܠ
P:2Macc [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܢܝܩܢܘܪ : ܕܗܘܐ ܠܗ ܢܘܟܪܝܐ ܠܡܠܟܘܬܟ : ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܠܢܝܩܢܘܪ ܘܠܝܗܘܕܐ : ܐܙܠ ܠܗ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ
P:1Macc [AB] ܠܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܚܙܐ ܚܣܢܗ ܕܐܬܪܐ : ܘܗܦܟ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܢܦܩܘ ܡܢ ܚܣܢܗܘܢ . ܘܥܠ
JacSer:turgFestHom ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܐܠܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܩܒܠ ² ܘܠܐ ܡܓܥܠX ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܝ X X 237 ܗ̣ܝ . ܠܝܬ ܓܝܪ
JacSer:Epist ܝ ܗܪܛܝܩܐ 5ܐܬܬܙܥ ܕܢܬܟܢܫ̣ ܂ ܗܘܘ ܠܗܝ ܡ̣ܦܪܢܣܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܢܬܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܘ ܐܬܡ̣ܨܝ ܂ ܘܠX ܠܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܆ ܕܡܢ ܗ̇ܘ
ActsGregPirang ܪܚܡ ܠܗ . ܘܟܠܗܝܢ ܛܒܬ̇ܗ ܪܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܠܗܘܢ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ¹⁴ܠܐ ܬܛܥܐ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܬܐ ܕܫܪܝܪܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܠܝܬ . ܘܐܦ
P:Kings [AB] ܐܝܕܗ ܡܢ ܡܕܒܚܐ : ܘܐܡܪ ܐܘܚܕܘܗܝ . ܘܝܒܫܬ ܐܝܕܗ ܕܐܘܫܛ ܡܠܟܐ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܩܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܠ : ܐܘܫܛ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܡܠܟܐ ܐܚܒ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ : ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܠܝܘܫܦܛ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܘܡܟܐ ܐܝܟ ܚܕ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ ܙ X 1ܙܟܝܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܓܚܟܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܝܢ ܠܗ ]ܘ] 11 [ܘ[ܕܙܥܘܪ ܘܕܪܒ ܐܝܟ ܚܕ ܫܘܝܢ ܬܡܢ
ChronEdes ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܡܠܟܐ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ
P:Rev [AB] ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܘܚܙܝܬ ܐܚܪܢܐ ܡܠܐܟܐ . ܕܩܐܡ ܡܠܟܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܫܡܐ ܟܬܝܒܐ .
P:Kings [AB] ܕܡܘܐܒ ܢܩܕܐ ܗܘܐ . ܘܡܣܩ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܐܐ ܡܠܟܐ ܢܒܛ ܕܐܚܛܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܬܕܒܩ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܡܢܗܘܢ . ܘܡܝܫܥ
SynWestSyr . ܐܢ ܩܝܡ ܐܒܘܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܆ ܝܪܬ̈ ܐܒܘܗ̇ ܦܠܓܐ ܕܦܪܢܝܬܗ̇ ܆ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ̈ . ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩ̣ܕ ܫܒܝܚܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܠܐܘܢ
Eph:madCrucifix ܪܒܐ ܕܗܒܒܐ̈ ܗܐ ܓܡܝܪ ܫܘܦܪܗ ܕܟܠܝܠܟ ܒܪܝܟ ܕܝܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܦܬܝܟܐ ܒܗ ܩܕܝܫܘܬܐ -- Xܕܪܝܗܘܢ̈ ܢܨܚ ܒܗ ܚܘܒܐ ܪܒܐ
P:Dan [AB] : ܘܦܫܪܐ ܠܡܠܟܐ ܐܚܘܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܘܟ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܠܗ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ ܠܐ ܬܘܒܕ : ܐܠܐ ܐܥܠܝܢܝ ܩܕܡ
ActsMari ܘܐܡܪ ܠܐܬܠܝܛܐ ܙܪܝܙܐ . ܐܢܗܘ ܕܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ : ܡܠܟܐ . ܣܡܝܐ̈ ܡܦܬܚ . ܕܝܘܐ̈ ܡܦܩ . ܘܟܠܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܩܐܡ . ܥܢܐ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܘܢܝܐ̣̈ ܂ ܐܪܝܘܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐ ܂ ܂ ܂ ܟܕX ܐܡ̇ܪ ܕܠܐ 5ܠܡ ܡܠܟܐ ܂ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ2̈ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ 3ܡܩܕܘܢܝܐ
P:Sam [AB] ܠܘܬ ܐܝܫܝ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܫܕܪ ܠܝ ܠܕܘܝܕ ܒܪܟ : ܚܫܚ ܠܝ . ܘܕܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܡܬܒܝܢ ܒܡܠܬܐ : ܘܚܙܘܗ ܫܦܝܪ : ܘܡܪܝܐ ܥܡܗ . ܘܫܕܪ ܫܐܘܠ