simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܐܕܝܠ ܐܠܗܐ ܒܪܥܝܢܗ X · ܝ ܕܐܕܠܝܣ 10ܡܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܒܘ·ܐܐ̈ ܥܠ ܝܝ ܬܐܕܣܝܣ
P:2Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܝܟܐ : ܢܐܙܠ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ : ܐܘ ܠܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܢܪܡܐ ܐܠܗܐ ܒܠܒܝ : ܗܘ ܐܡܠܠ . ܘܐܙܠ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] : ܘܐܬܬܥܝܩ ܣܓܝ . ܘܗܦܟ ܠܐܢܛܝܟܝܐ . ܘܐܩܝܡ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܪܛܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܘܫܡܥ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
JulRom ܘܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܬܘܝܪܝܢ ܚܢܢ ܗܫܐ ܘܚܫܝܫܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ . ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܡܝܐ̈ܿ . ܥܕܡܐ ܕܢܩܛܘܪ ܠܗ ܬܓܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ
P:Isa [AB] ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܩܘܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܡܠܟܐ . ܢܣܩ ܠܝܗܘܕܐ ܘܢܥܩܪܝܗ̇ : ܘܢܬܪܥܝܗ̇ . ܘܢܡܠܟ ܒܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܝܘܣܛܝܢܝܢܣX ܐܝܟ ܕܐܫܬܠܚ ܠܗ ܡܢ ܝ ܪܘܦܝܢܐ ܘܗܪܡܓܢܝܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܣܪܘܢ 2ܒܪܗ̇ ܂ ܘܒܬܢܘܝ ܕܕܗܒܐ ܕܫܩܠ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܬܡܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܕܝܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܘܐܦ ܚܡܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܦ ܟܘܪܫ ܠܐܣܬܝܓܘܣ ܐܡܪ ܕܩܛܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܢܐ ܐܣܬܝܓܘܣ
Chron1234 ܒXܪܝܘܬܐ ܘܒܗܬܬܐ ܪܒܬܐ ܂ ܟܕ ܫܪܝܘ ܐܢܫܐ̈ ܫܒܗܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܟܘܕܢܬܐ ܘܢܦܠܬ̇ ܃ ܘܦܪܣܝܐ̈ ܕܥܠܝܗ̇ ܩܕܘ ܘܐܒܕܘ ܂ ܘܦܫ
IsaacAnt:memHom : . . . ܘܠܐܝܩܪܐ ܕܫܪܝܪܘܬܗܘܢ . ܡܠܠ ܗܘܐ ܢܨܚܢܝܗܘܢ̈ : ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ ܘܗܘܝܘ ܫܘܐ ܠܟܝ ܀ ܫܝܢܐ ܥܒܕܐ ܒܪܬ
Chron1234 ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ ܦܫ ܠܘܬܗ ܙܒܢܐ ܆ ܝ ܡܠܟܐ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒܕ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܘܬ
BarKoni:Schol ܠܒܒܠ ܂ ܟܕ ܥܘܝܪ ܂ ܘܠܥܡܐ ܓ̇ܠܝ̣ ܂ 2 ܝ ܣܛܪ ܡܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܢܒܝܘܬܗ ܂ ܒܫܢܬ 1ܬܪܬܥܣܪܐ ܕܝܢ ܡܘܒܠ ܠܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
Chron1234 ܂ X ܘܟX ܫܡ̣ܢ Xܝܐ Xܠܐܒܐ ܆ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܫܩܠ ܘܐܬ̣ܐ X ܂ ܡܠܟܐ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ̣ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝXܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܕܘܝܢ
Chron1234 ܂ ܘܐܥܠܘ ܠܚܣܢܐ ܡܢܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܟܡܐ ܕܣܦ̇ܩ ܂ ܘܦܩܕܘ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܃ ܪܪ ܂ ܦܝܢܢ ܒܬܪܗܘܢ ܀ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܢܣܒܘ
P:2Chr [AB] : ܘܩܕܡ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܣܡܟܘܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܪܢܬܐ̈ ܕܡܕܒܚܐ . ܘܢܩܪܒܘܢ ܨܦܪܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܩܕܡ
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܥ̇ܩܒ ܥܠ ܚܢܦܐ̈ ܆ ܝܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܫܠܡܘ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܡܪܕ ܥܠܝ : ܬܐ ܥܡܝ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܡܪܝܢ : ܘܡܢܐ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܙܠ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܫܦܛ
P:Esd [AB] ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܪܚܩܘܢܢܝ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ . ܐܬܡܚܠܬ ܓܝܪ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܡܓܕܘ ܀ ܘܢܚܬܘ ܪܝܫܢܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ . ܚ ܘܐܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ 2ܩܛܪ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̣ ܠܒܫ ܥܘܫ̇ܢܐ ܡܠܟܐ ܢܬܟܠ ܥܠ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩܠܘܗܝ ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏‎‎‏ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܓܘܫܬܐܙܕ ܫܡܥ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܚܕܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܙܠ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܩܕܡ
JnRufus:Pleroph ܪܫܝܥܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ . ܘܡ̇ܥܒܕ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ - X ܕܒܟܬܒܐ ܡܠܟܐ : ܐܪܐ ܚܢܦܘܬܐ ܥܬܝܕܐ ܕܠܒܘܟ ܆ · ܐܡܪ ܠܝ ܠܐ . ܐܠܐ ܩܐ̇ܡ