simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . ܘܚܒܠ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܒܫܟܝܪܬܗ̈ ܘܒܩܛܠܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܒܝ ܆ ܟܢ ܪܒܝܬ ܠܨܕܩܝܐ ܡܚܝܠܐ ܘܥܒܕܬܗ ܐܪܝܐ . ܗܢܘ .
ChronMin ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܠܗܪܩܠܝܣ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܦܩܕ ܚܠܦܘܗܝ ܡܠܟܐ ܬܗ̣̇ܪ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܢܠܒܫ ܡܢܗ ܆ ܐܠܐ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫXܥܝXܐX Xܘܬ[ Xܝܢ ܂ XܝXܠܣܝܝXܢܩܐ ܡܠܟܐ ܙܒܐ̈ 1ܕܝXܠܥܐ ܂ ܦ ܣܐ ܂ 1 ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܗܘܪܡ̣ܙܕ ܕܗ̣ܘ ܘܪܗܪܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ 3]ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ̣ ܂ ܢܦܩ ܦܘܠܐ ܘܐܬܢXܣܝܣ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܡܪܕ ܒܛܪܢܝܘܢ ܘܡܓܢܝܛܝܣ [ܒܪܗܘܡܐ̣ ܘܩܛܠܘܗܝ ܠܩܘܣܛܣ
PhiloxMab:ComMattLuke ܚ̇ܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܕܝ̇ܬܒ XXXܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܘܡܫܩܠܐ̣ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ ܩܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ ܇ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܡܐܬܝܢ ܣܟܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ ܣܢܝܢܐ : ܘܫܬ ܡܐܐ ܡܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܪܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ
IšoMerv:ComPs ܕܟܝܬܐ ܘܙܗܝܬܐ ܇ ܢܫܘܬܦܟܝ ܒܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܡܢܟܝXX ܥܝܕܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܦܠܚܘ ܐܒܗܝܟܝ̈ ܆ ܕܟܕ ܢܫܟܚܟܝ
Chron1234 ܕܐܘܢܘܓܪܝܐ̈ ܃ ܝ ܃ ܘܠܓܪܕ ܡܫܕܪܐ ܕܦܦܐ ܐܚܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܢܦܩ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܝܟܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܟ ܕܨܐܕܝ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܡܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܟܦܘܪܝܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܡܪ ܠܗ
CaveTreas ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ ܘܒܪܥ ⁹ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡX⁰ ܘܒ̣̇ܪܫ ܆ ܥ X
IsaacNin:SpiritWorks . ܐܠܐ ܐܙܠ ܕܢܛܝܒ ܡܠܟܘܬܐ ܠܟܠܗ ܟܝܢܢ 99 ܐܦܢ ܐܬܬܫܝܛ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܥܒܝܕܐ̈ 98 ܠܐ ܗܘܐ ܠܛܒܬܐ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܒܪ ܓܢܣܢ ܗܘܐ ܒܪ
Eph:madLuqHeres . ܢܙܕܝܚ ܒܗ̇ ܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܢܐܬܐ XX ²²ܕܒܗ̇ ܡܠܟܐ -- ² Xܘܪܚܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܚܝܠ ¹ܡܠܟܐ ܝXܝ܏ܝ ܕܪܫܗ̇ ܗܘܐ ܩܕܡ ܒܪ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܘܐܬ̣ܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܇ ܘܢܦܩ ܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ ܐܙܠܘ ܠܚܠܒ ܂ ܘܠܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܢܦܩ ܡܢܐܘܝܠ
IšoMerv:ComPs . ܬܘܒ ܟܕ ܚܪܪܟܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ X⁹ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܡܠܟܐ ³⁷ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ³⁸ܡܢ ܥܡܡܐ̈ . X0ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܡܘܫܐ ܠܡ ܩ̇ܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܡܠܟܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܪܨܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ :
BarKoni:Schol ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇ ܠܚܛXܐ̣ ܝ- ܂ ܣܠܩ ܒܙܒܢ ܥܠ ܩܢܫܪܝܢ ܘܫܒܗ̇ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܣܓܕܬܗ̣ ܘܒܐܬܪܘܬܐ̈ X ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܚܛܪܘ ܝ ܂ ܓܝܪ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܐܚܘܗܝ̈ ܚܢܢ ܡܠܟܐ ܥܠܘܬܐ̈ ܕܒܐܘܪܚܐ . ܨܚ ܟܘ ܘܝܗܘ ܐܫܟܚ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܕܐܚܙܝܐ
IšoMerv:ComOT ܦ̣ܫ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܫܡܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܫܥܒܕܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܬܩܪܝ ܢܩܕܐ . X ܐܘ ܡܛܠ ܕܪܥܝܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܘܐܦ ܟܕ ܗܘ̣ܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܓܒܪ ܒܡܪܟܒܬܗ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܪܡ ܦܓܕܘ . ܘܦܓܕܘ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܘܢܦܩ ܝܘܪܡ