simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܡܨܪܝܢ ܐܬܚܦܛ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܂ ܘܠܫܒܥܝܢ ܡܠܟܐ ܂ XܝX Xܠܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܂ ܠܝܘܝܐ ܓܝܪ 1ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣ
CaveTreas ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹ ( 22 ) ܡܛܠ ܪܦܝܠܛܘܣX ܓܒܪܐ ܒܐܘܪܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܕܥܡܡܐ²ܐܙܕܩܦ̈ ܡܫܝܚܐX ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ
P:Tob [AB] ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ . ܘܠܐ ܬܒܣܐ ܥܠ ܟܠ ܡܠܟܐ ܚܫܚܐ ܀ ܘܒܟܠ ܡܠܟܐ ܠܠܚܡܐ ܕܝܠܟ ܥܠ ܩܒܪܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܠܐ ܬܬܠ ܠܚܛܝܐ̈ .
JulRom . . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܒܫ ܗܘܼܐ ܚܫܐ ܘܐܬܐܒܠ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܠܟܐ ܒܚܬܡܐ̈ ܕܥܙܩܬܝ . ܘܥܒܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ
JacSer:memLord'sPrayer ܪܒܐ ܡܫܟܚ ܢܩܪܒ ܐܝܟܐ ܕܐܬܐ ܠܡܥܕܪܘ ܐܠܘ ܐܬܐ ܐܘ ܡܠܐܟܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܢܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܛܒܗ ܥܪܩܝܢ ܡܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܀ ܪܟ ܀ ] ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܬܐܘܦܝܠܐ
P:Ecclus [AB] ܢܣܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ . ܘܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܣܝܐ ܢܪܡܪܡܘܢܗ . ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܢܬܚܟܡ ܐܣܝܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܨܘܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܫܠܝܡܘܢ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܕܠܗ ܡܫܚܘ ܕܢܡܠܟ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܫܡܥܘ ܚܟܡܬܗ .   ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ