simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
P:Jer [AB] ܐܝܟܢܐ ܢܦܩ : ܘܐܡܪ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܬܫܬܠܡ . ܡܠܟܐ ܠܗ : ܢܦܩ ܦܬܓܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܢܦܩ : ܘܐܡܪ
Babai:BookUnion ܃ ܩܕܝܫܐ ܂ ܂ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܗ · ܙ XX X ܕܝܢ ܕܒܦܓܪ ܘܠܟܐ ܃ ܐܢ ܡܠܟܐ ܃ ܝܚܝܕܝܐ ܃ ܢܘܗܪܐ ܃ ܨܡܚܐ ܃ ܨܠܡܐ ܃ ܚܝܐ̈ ܃ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃
Eph:madFaith ܟܕ ܚܐܫ ܗܘܐ 19ܚܠܦ ܙܩܝܦܐ ܙܩܝܦܐ ⁴ܟܣܝܐ ܗܘܐ ܚܪܝܢܐ ܘܚܠܦ ܡܠܟܐ ܘܢܟܠܐ ܡܠܟܐ ܫܩܠܘ ܗܘܘ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܐܝܟ ܗܘ ܝܘܡܐ ܝX ܕܫܩܠܘ
Eph:madFaith ܩܐܡ ܒܝܢܝܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܫܚܩܝܢ ¹ܫܘܐܠܐ̈ 101ܝܠܝܕ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ XX 97ܐܬܘ ܕܝܢ ܐܫܟܚܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܕܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܩܪܝܒܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܟܢܫܐ̈ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ 7ܡܗ ܡܢܐ̈ ܝ ܓ̇ܢܒܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܪܫܐ̈ ܘܝܕܝܥܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܟܪܟܐ ܂ ܘܒܥܕܢܐ ܕܕܒܚܐ̈ ܕܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܥܘܟܢ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܘܕܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܥܒܕ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܫܩܠ X³²ܩܝܬܪܗ ]ܘܩܡ ܒܡܨܥܬܐ . X³³ ܢܩܫ ܒܗ ܫܦܝܪ ܘܫܪܝ ܡܠܟܐ ܘܠܡܒܪܟܘ X³¹ܠܡܪܝܐ ܕܫܚܠܦ ܙܒܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܕܘܝܕ
P:Isa [AB] ܡܠܟܐ̈ ܫܛܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܦܪܥܘܢ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܚܢܢ : ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܐ . ܫܛܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܨܥܢ . ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܡܠܟܝܢ ܠܦܪܥܘܢ
ActsGregPirang ܆ ܕܢܬܠܗ ܠܗܘܢ ܆ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ . ܐܚܘܗܝ ܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ X X ܕXܢܝܝܢܐ X XX Xܟܙܣܛܝܢܐ̈ X X Xܩܫܝܫܐ̈ X X ܕܢܒܥܘܢ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܢܫܝܟ̈ ܘܒܢܝܟ̈ ܕܫܦܝܪܝܢ : ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ . ܘܥܢܐ
Chron1234 ܂ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܫܠܡܘܬܐ ܃ ܟܕ ܚܙܘ ܕܐܦ ܥܒܣ ܒܪ ܡܐܡܘܢ ܫܠ̣ܡ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܛܝܝ̇ܐ ܘܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ 0ܐܟܪܙܘܗܝ ܠܐܒܘ ܣܚܩ
PersMartKgYaz1 ܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܣܗܕܐ̈ ܩܛܠ ܬܡܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ . ܘܡܛܠܗܢܐ ܒܥܗ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܗ ܗܝ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܣܩܪܐ ܕܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ̣ ܐ ܟܘ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܐܦܣܩܘܦܐ · ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܐܡܪܘ ܠܝ ܆ ܘܟܠ ܕܒܠܒܝܓ̇ܠܐ ܐ̣ܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܕܩܝܣ
JacSer:memEstabCreat ܕܡܬܝܚܝܢ ܒܗ 250 ܓܢܘܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܒܢܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܕܦܨܝܚܝܢ ܡܠܟܐ ܡܬܝܚܐ̈ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܒܓܘ ܥܘܒܝܗܘܢ̈ ܡܫܟܢܐ ܪܒܐ ܘܣܕܪܝ̈
IšoMerv:ComOT ܠܗ̇ ܕܬܨܛܒܬ ܘܬܚܘܬ ܠܚܩܠܐ ܇ ܠܪܥܘܬ ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܬܡܥܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܛܘܟܢܐ ܗܘ̣ܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܇ ܠܢܥܡܝ ܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢܗܘ ܕܡܢܚ ܘܢܣܒ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܥܡܝ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܢ ܠܝܬ ܡܕܡ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܢܦܩܘܕ ܡܪܝ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܢܢܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܕܢܩܝܡܘܢܝܗܝ . ܬܪܝܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫܝܢܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܟܣܝܘܬܗ . ܘܕܢܦܠ ܐܕܡ ܘܚ̣̇ܒܠ ܡܘܬܐ ܨܠܡ ܨܘܪܬܗ̈ : ܫܕܪ
BarBahl:SyrLex ܕܒܝܫܢ وعوج ملك بيسان ܀ ܥܘܕ ܘܗܟܝܠ ܣܡܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ تنجيل ܀ ܥܘܓ اقول عوج وهو اسم ملك ܒܕܘܝܕ ܘܠܥܘܓ
P:1Chr [AB] ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܕܘܝܕ . ܘܫܕܪ ܠܗ ܩܝܣܐ̈ ܕܐܪܙܐ : ܡܠܟܐ ܕܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ : ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ .   ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ