simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܝܢ ܗܦܟ ܠܐܬܪܗ ܀ ܬܩܟܓ ]ܡܦܩܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܚܢܦܝܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܝܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟܘ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂
Chron1234 ܂ ܘܡܢ ܡܠ̇ܟܘܬܐ ܫܕܐ ܐܢܘܢ ܀ ܩܡܓ X]ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܝܙܝܕ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܚܙܝܘ ܂ ܇ ܝܝ ܘܠܘ ܥܡܗܘܢ ܂ ܘܐܬܚܝܠ ܥܠܝܗܘܢ
Chron1234 ܕܢܦܘܩ ܆ ܝX ܐܬܐܠܨܬ̇ ܡܥܪܒܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܒܡܫܪܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ Xܩܢܝܢܗܘܢ ܐXܒܙܙ ܂ ܘܟܕ ܨܒ̣ܐ
JacSer:memJudgSolom ܘܡܠܝܗܝ ܪܘܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ 118 30 ܘܥܘܬܪܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܐܫܦܥ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܪܕܝܗܝ ܡܪܝܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܘܩܒܠܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܥܒܕܗ
IsaacAnt:memHom ܕܐܣܟܠ ܀ ܘܐܢ ܙܕܝܩܐ ܕܠܐ ܬܠܡܕ : ܠܐܚܪܢܐ ܫܒܝܐ ܣܝܒܪ . ‏ ܡܠܟܐ : ܘܐܨܚ ܠܗ ܒܙܬ ܥܘܬܪܗ . ‏ ‏ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܪܚܝܩܐ : ܐܬܢܓܕ
Eph:madCarNis 6ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܟܕ ܬܡܢ ܗܘܝܬ ܪܕܝܬ ܘܪܗܛܬ ܘܛܝܒܬ ܪܘܡܝܢܐ ܡܠܟܐ ܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܟܝܡ ܦܪܫܬ ܓܝܪ ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܠܬܪܥ
P:2Chr [AB] : ܘܥܒܕܘ ܩܒܘܬܐ ܚܕܐ : ܘܣܡܘܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܕܚܠܝ̈ ܦܬܟܪܐ̈ .     ܘܐܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘ·ܣܛ· ܥܩܪ X ܐܘܟܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ·ܣܣܗ· ܐܬܟܒܫܬ ܐܓܝܦܛܘܣ ܡܢ ܐܘܟܘܣ
P:Sam [AB] . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܚܓܝܪ ܗܘ ܥܒܕܟ . ܘܕܓܠ ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ
SynOr ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܝܗܒܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܡܕܢܚܐ : ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܠܘܬ
ActsGregPirang ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܘܪܒܘܬܗ ܕ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܒܝ ܐܦ ܪܒܚܝܠܐ ܓܪܝܓܘܪ ܥXܗܘܢ . ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܩܣܪ
P:TweProph [AB] ܘܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܥܠܘܗܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܠܡܐܡܪ ܠܟܗܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܗܘ ܟܢܘܢ . ܘܫܕܪ ܠܒܝܬ ܐܝܠ : ܠܫܪܐܨܪ ܘܪܒܡܓ : ܘܫܠܚ
IšoMerv:ComOT . ܝܘܢܝܐ ܆ ܕܦܨܝܚ ܠܡ ܣܓܝ . [20]ܘܗ̣ܘ ܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܒܥܠܝܬܐ ܡܠܟܐ . ܥܒܝܐ ܘܣܡܝܟܐ . ܘܝܬܝܪ ܕܡܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܒܪܝܪܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ
Eph:madNativ ܫܡܝܢܐ ܦ̇ܬܚ ܠܟܘܢ ܬܪܥܗ ܘܡܥܠ ܠܟܘܢ ܠܥܕܝܢ ܟ 11ܟܠܝܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܠܡܐ ܢܚ̇ܠܨܟܘܢ ܝ 10ܝܘܡܐ ܕܕܢܚ̇ ܒܗ
MartOrient ܩܠܘܙܡܝܐ ܘܕܡܪܝ ܐܘܬܠ ܬܠܡܝܕܗ . - ܒ . ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܐܝܡܡܐ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ . ܘܕܠܠܝܐ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ . X ܐ . ܕܡܪܝ
Chron1234 ܕܠܐ ܢܫܬܒܩ ܐܢܫ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐܠܗܐ ܂ ܘܣ̣̇ܢܝܢ ܩܛܠܐ X ܘܓܘܪܐ ܘܠܪܓܝܓܬܐ̈ ̤ ܘܦܢܝ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܐܒܝ ܝ ܗܘ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܡܢܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܂ ܐܢܐ ܡܚܪ ܗܦ̇ܟ ܐܢܐ̣ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ
ChronMin ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܫܢܝܘ ܀ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܝ ܟܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ
P:1Chr [AB] ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܒܐܕܘܡ : ܒܠܥ ܒܪ ܒܥܘܪ . ܘܫܡܗ̇ ܡܠܟܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܡܠܟܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܕܘܡ : ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ . ܘܗܘܐ ܡܪܒܐ ܡܠܟܐ . ܕܓܠܝ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܥܡ ܓܠܘܬܐ ܕܓܠܝܬ ܥܡ ܝܘܟܢܝܐ :