simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] . ܘܫܕܪ ܠܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܕܝܬܒ ܒܕܪܡܣܘܩ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ . ܘܐܦܩ ܐܣܐ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܒܝܬ
Chron1234 ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘܐܡܠܟܬ̇ ܚܠܦ ܐܚܙܝܐ ܂ ܐܦ ܗܕܐ ܛܢܦܬ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐܢܢܒ ܂ ܘ̣ܠܐܝܙܒܠ ܂ XX ܘܥܬܠܝܐ ܚܬܗ ܕܐܚܒ ܩܛܠܬ̇ ܠܒܢ̇ܝ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܟܘܪܫ . ܠܝ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ : ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܘܐܟܚܕܐ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܟܕ ܐܡܪ ܀ ܗܠܝܢ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܩܒܠܘ ܐܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܦܠ ܐܢܬ ܘܝܗܘܕܐ ܥܡܟ . ܘܠܐ ܫܡܥܗ ܐܡܘܨܝܐ . ܘܣܠܩ ܝܗܘܐܫ
IšoMerv:ComOT ܆ ܥܠ ܕܝܪ . ܥ ܗܘܐ ܕܫܒܩܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܦܠܚܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܘܕܝܢܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ⁴ܕܫܡܠܝ ܟܠܡܕܡ . ܟܪܝܬ ܠܗ ܠܫܡܘܐܝܠ ܟܕ ܒܥܘ
BarKoni:Schol ܥܠ ܐܕܘܡ ܂ XܢXܘܢ ܝXܢܦܐ ܝܘ̣X ܝXܢ ܝXܫܚX X ܂ Xܝ ܕ ܃ ܂ XXܝ ܂ ܡܠܟܐ ܒܡܫܚܐ̣ ܐܠܐ ܂ X0ܝ ·X·Xܝ ܒܡܠܬܐ ܂ ܚܘܝܢܝ ܠܡ ܡܪܝܐ̣ ܕܐܢܬ
Chron1234 ܇ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘ ܡܢܗ ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܚܠܦ ܐܚܘ̇ܗܝ ܂ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘX
P:Isa [AB] ܕܟܘܫ : ܕܢܦܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܫܡܥ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܠ ܠܒܢܐ : ܟܕ ܫܡܥ ܕܫܩܠ ܡܢ ܠܟܝܫ . ܘܫܡܥ ܥܠ ܬܪܗܩ
ActsMari ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܫܟܚ ܡܕܝܢ ܡܪܟ ܐܝܟ ܡܠܬܟ : ܕܠܟܐܒܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܡܠܟܐ ܛܥܝܐ̈ ܨܝܕ Xܐܠܗܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ²⁹ ܕܒܗ ܡܩܪܒ ܐܢܐ . ܥܢܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܥܠ ܐܪܡܝܐ : ܠܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܟܪܡܐ̈ ܘܦܘܠܚܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܦܩܕ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܥܠܘ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܗ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܢܦܠܚܝܗ̇ : ܘܢܬܒ ܒܗ̇ . ܘܠܨܕܩܝܐ
P:Kings [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܢܦܘܫ . ܐܡܪ ܠܗ : ܣܩ ܘܙܟܝ : ܘܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
BarBahl:SyrLex ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ . ܕܣܓܝ ܡܣܪܗܒܝܢ ܘܠܒܝܒܝܢ البرد ܡܠܟܐ ܒܘܠܗܢܝ ܗ ܡܫܕܪܐ̈ ܡܣܪܗܒܐ̈ ܘܩܠܝܠܐ̈ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܡܢ ܠܘܬ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܘܡܪܐ 24ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ : ܘܥܫܝܢܐ ܘܓܢܒܪܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ |M 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ .
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܕܚ̇ܝܒܘ ܐܠܐ ܕܨܒܘ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܥܡܐ XX 1ܕܐܙܕܩܦ
P:4Macc [AB] ܡܢܢ ܒܥܐ ܘܠܛܒܬܐ ܩܪܐ ܠܢ . ܘܠܐ ܕܢܬܛܦܝܣ ܠܨܒܝܢܗ . ܡܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ . ܠܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ . ܕܘܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܐܢܫܐ ܕܛܒ ܣܟܠܝܢ .
Chron1234 ܆ ܕܐܬܟܒܫܬ̇ ܕܪܐ ܘܕܐܬܒܙܙܬ̇ ܣܘܪܝܐܐ ܘܚܪܒܬ̇ ܐܘܦܡܝܐ ܃ ܡܠܟܐ ܟܘܪܗܢܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܀ ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܝ̇X ܘܣܛܝܢܝܢܐ
Chron1234 ܫܐܠ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܃ ܕܗܕܐ ܝ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܥܘܠܐ ܒܐܘܪܝܐ ܣ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܣ̇ܓܕܝܢ ܠܗ ܂ ܦܛܘܠܡܐܘܣ
P:TweProph [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܬܩܘܥ : ܕܚܙܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܥܘܙܝܐ
P:1Chr [AB] . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ