simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ ܦܓܪܗ ܡܦܪܣܝ ܘܓܘܫܡܗ ܫܠܝܚ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ
sugTwoThieves ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ
sugTwoThieves ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ ܡܥܠ ܠܟ ܠܓܘ ܓܢܬܐ . ܠܡܘܢ ܠܐ ܕܒܪܟ ܘܦܪܚ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܗ ܗܝܡܢܬ ܕܡܚܐ ܗܘ ܡܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙܬ ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ
sugTwoThieves ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܐܝܢܘ ܐܬܪܗ ܕܡܡܠܟ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܡܘܢ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܩܫܐ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܒܪܣܡܠܐ ܗܢܐ
sugTwoThieves ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ ܫܘܠܛܢܗ ܘܠܐ ܡܫܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܫܒܝܩ ܐܢܗܘ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܗܢܐ
sugTwoThieves ܕܗܟܢ ܫܚܝܡ ܡܨܥܪ ܘܫܒܝܩ ܡܢ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܒܪܝܡܝܢܐ ܟܠܝܠܗ ܡܠܟܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܗܐ ܣܝܡ ܠܗ ܕܦܢܗ ܬܪܝܥܐ ܘܚܫܐ̈ ܡܠܐ . ܘܐܝܢܘ
sugTwoThieves ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܡܠܟܐ ܒܠܥ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܥܡܢ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢ ܚܝܒܗ ܘܐܠܘ
sugWorld ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ ܙܝܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܟܐܒܐ ܦܐ ܦܚܬܐ ܘܣܘܪܕܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܐ ܫܓܝܫܐ ܢܦܫܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܣܡܟܬ ܣܪܗܒ ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ