simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ . ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܫܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܡܝܩܪܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ
P:3Macc [AB] ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ : ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܕܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܢܒܥܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܦ ܗܘ ܨܠܝ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܣܓܝ . ܐܝܟ ܕܫܘܚܕܐ ܠܡ ܫܩܠܘ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܕܢܡܢܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܓܒܝܬ ܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܐܢܬ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܡܬܪܝܡ . ܘܡܬܥܙܙ ܒܪܥܝܢܗ ܡܫܩܠܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܓܥܬܐ . ܘܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ .
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܚܙܘ ܪܥܝܢܗ ܫܓܝܫܐ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܦܝܠܐ̈ ܘܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ
P:3Macc [AB] . ܘܕܡܟ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ . ܡܢ ܪܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܡܪܚܡܢܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܐܫܬܪܝܘ ܟܠܗܘܢ . ܘܒܪܟܘ ܘܐܘܕܝܘ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܚܩܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܐܬܩܢ ܐܘܪܚܬܢ̈ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܘܟܕ ܐܡܪ
P:3Macc [AB] ܕܡܢ ܕܝܠܗ ܢܗܘܘܢ ܡܬܙܝܢܝܢ ܥܕܡܐ ܕܟܠܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܒܣܡܘ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܓܝܪ
P:3Macc [AB] ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܘܥܘܬܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܇ ܠܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗܫܐ . ܫܠܡ ܥܡܢ ܡܪܝܐ ܀ ܘܟܕ ܫܠܡ ܐܠܝܥܙܪ ܨܠܘܬܗ . ܐܬܐ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ . ܘܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܥܒܕ ܡܫܬܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܟܠܗܘܢ .
P:3Macc [AB] ܕܐܬܘܪ . ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܐܫܬܒܗܪ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܡܬܡܢܐ . ܕܟܒܫ ܡܠܟܐ ܢܘܗܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܠܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܠܣܢܚܪܝܒ
P:3Macc [AB] ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܦܩܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܡܪܐ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܕܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ
P:3Macc [AB] ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠ ܠܫܪܘܬܐ . ܗܘ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܬܦܢܝ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ . ܘܟܕ ܦܛܪ
P:3Macc [AB] . ܟܕ ܙܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܡܘܗܝ̈ ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ
P:3Macc [AB] . ܠܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܘܦܠܚܐ̈ ܕܒܡܨܪܝܢ ܘܕܒܟܠ ܐܬܪ . ܡܠܟܐ ܘܟܬܒ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ