simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܣܓܝܐܐ̈ . ܗܐ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ . ܘܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ . ܘܗܫܐ
P:3Macc [AB] ܕܫܡܝܐ ܆ ܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܝܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܩܕܝܫܐ̈ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܛ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܨܠܝ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ ܆ ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܆
P:3Macc [AB] ܕܡܢ ܕܝܠܗ ܢܗܘܘܢ ܡܬܙܝܢܝܢ ܥܕܡܐ ܕܟܠܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܒܣܡܘ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܓܝܪ
P:3Macc [AB] ܕܐܬܘܪ . ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܐܫܬܒܗܪ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܡܬܡܢܐ . ܕܟܒܫ ܡܠܟܐ ܢܘܗܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܠܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܠܣܢܚܪܝܒ
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܡܬܪܝܡ . ܘܡܬܥܙܙ ܒܪܥܝܢܗ ܡܫܩܠܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܓܥܬܐ . ܘܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ .
P:3Macc [AB] ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܦܩܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܡܪܐ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܕܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ
P:3Macc [AB] . ܘܕܡܟ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ . ܡܢ ܪܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܡܪܚܡܢܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܚܕܝܐܝܬ ܐܙܠܘ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ . ܘܠܐ ܐܬܬ ܡܠܟܐ ܦܝܠܐ̈ ܠܐܒܕܢܗܘܢ ܘܚܘܒܠܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܦܩܕ
P:3Macc [AB] ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ : ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܕܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܢܒܥܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܦ ܗܘ ܨܠܝ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܦܝܠܐ̈ ܘܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ
P:3Macc [AB] ܘܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ . ܘܥܒܕ ܨܠܡܐ ܓܠܝܦܐ ܘܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܆ ܐܦ ܗܢܘܢ ܫܠܡܘ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܪܫܝܥܐ ܆ ܟܬܒ ܕܝܢ
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ