simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܠܟܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ
P:3Macc [AB] ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܆ ܟܠ ܡܕܡ
P:3Macc [AB] ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܫܬܪܝܘ ܟܠܗܘܢ
P:3Macc [AB] ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ ܡܠܟܐ ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ
P:3Macc [AB] ܐܠܐ ܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ
P:3Macc [AB] ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ ܡܠܟܐ . ܠܟܠܗܘܢ ܐܤܛܪܛܓܐ̈
P:3Macc [AB] ܠܐܠܦܐ̈ ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢ
P:3Macc [AB] ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ ܡܠܟܐ . ܠܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈
P:3Macc [AB] . ܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ
P:3Macc [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘ ܡܠܟܐ ܐܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ
P:3Macc [AB] . ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܦ
P:3Macc [AB] ܗܘܘ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܟܕ
P:3Macc [AB] ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ
P:3Macc [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ .
P:3Macc [AB] ܠܗ . ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܦܛܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆
P:3Macc [AB] ܨܠܘܬܗ . ܐܬܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܐ