simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܒܫ ܗܘܼܐ ܚܫܐ ܘܐܬܐܒܠ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܠܟܐ ܒܚܬܡܐ̈ ܕܥܙܩܬܝ . ܘܥܒܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ
JulRom ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ
JulRom . ܥܠ ܡܪܕܐ ܡܢܗܿ ܐܣܛܕܘܬܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܢܩܫܘ ܠܗ ܟܠܬܐ ܕܒܘܨܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗܿ ܡܕܢܚܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܥܠ
JulRom ܫܦܝܪܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܫܐܠܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܥܬܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܗܢܐ ܦܪܘܫܐ ܕܢܬܠ
JulRom ܝܬܒܢ . ܘܐܝܟ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܩܼܠܬ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗ̈ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܡܐܙܠܬܟ ܡܪܝ
JulRom [ . . ]ܣܛܝܢܐ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܣ ܪܒܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JulRom ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܚܙܗܿ ܕܡܫܬܢܩܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐܼ . ܟܪܝܬ ܠܗ ܥܠܝܗܿ . ܡܠܟܐ ܒܗܿ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܩܣܼܪ ܘܕܚܩܘܗܿ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܼܘ ܕܝܢ
JulRom ܝܕܥܐ . ܡܠܟܗܿ ܓܝܪ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܫܝܚܐ ܗܼܘ . ܘܒܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܥܝܗ̈ܿ ܩܕܡܝܟ ܦܬܚܐ ܘܕܙܟܝܐ ܠܟܠܗܝܼܢ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ
JulRom ܘܚܐܪܘܗܝ̈ ܘܪܘܪܒܢܘܝ̈ ܒܐܦܪܣܢܐ . ܕܢܬܪܥܘܢ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . . . ܘܟܬܼܒ
JulRom [A lost folio or m\ore] ܒܝܘܬܪܢܘܗܝ̈ ܛܘܒܝܟܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܩܒܠܘ ܗܘܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ
JulRom ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܟܼ . ܢܫܕܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܬܪܘܬܢ̈ ܡܠܟܐ . ܡܩܒܠܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܝ ܕܐܬܬܪܝܡܼ . ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܩܒܠ ܥܠܝ ܡܠܟܘܬܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܢܘܬܝ̈ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܝ ܠܐ ܐܬܪܝܡܬ ܘܐܫܬܩܠܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ
JulRom ܕܗܟܢܐ ܫܩܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܠܒܐ ܗܘܬ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܡܘܗܒܬܗܘܢܿ ܘܡܢ ܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom . ܘܫܕܪܗ ܩܕܡܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ . ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐܼ̈ . ܣܛܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܪܒܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܚܪ ܥܡ
JulRom ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܩܪܒܢܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܠܟܐܢܘܬܟܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܐܡܿܪ ܠܗ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ . ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝ
JulRom . ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠܟܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܓܕܫܬ ܗܕܐ ܘܠܐ ܐܬܢܟܝܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܟܘܡܪܐ̈ . ܕܠܡܐ ܢܬܘܪ ܠܒܟ ܘܬܬܟܪܐ ܪܘܚܟ ܥܠ ܗܕܐ ܡܪܝ
JulRom ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܗ[ܝ?] ܫܐܠܬܟ . ܣܝܡ ܓܙܝܗ ܕܡܠܟܘܬܢ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܫܐܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ . ܐܬܒܝܢ ܗܟܝܠ
JulRom ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܘܕܟܪܝܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܘܡܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܠܡ
JulRom . ܕܐܟܒܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܗܼܝ ܗܕܐܿ . ܕܥܝܢ ܒܓܠܐ ܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫܿ . ܡܠܟܐ ܠܗ ܓܝܪܼ . ܕܕܠܡܐ ܫܝܥܐܝܬ   ܬܚܘܪ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܡܪܝ
JulRom ܒܥܘܬܗܘܢ ܕܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܐܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐܒܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܘܐܥܠ ܩܕܡ