simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܫܦܝܪܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܫܐܠܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܥܬܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܗܢܐ ܦܪܘܫܐ ܕܢܬܠ
JulRom ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܩܪܒܢܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܠܟܐܢܘܬܟܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܐܡܿܪ ܠܗ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ . ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝ
JulRom ܒܦܬܓܡܐܼ ܗܢܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܠܡܢܐ ܡܠܠܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܫܢܩ ܠܝ . ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܡܠܝ   ܡܢ ܗܕܡܝ̈ . ܐܬܬܦܝܪ ܕܝܢ
JulRom ܘܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܬܘܝܪܝܢ ܚܢܢ ܗܫܐ ܘܚܫܝܫܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ . ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܡܝܐ̈ܿ . ܥܕܡܐ ܕܢܩܛܘܪ ܠܗ ܬܓܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ
JulRom . ܘܫܕܪܗ ܩܕܡܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ . ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐܼ̈ . ܣܛܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܪܒܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܚܪ ܥܡ
JulRom ܒܥܘܬܗܘܢ ܕܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܐܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐܒܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܘܐܥܠ ܩܕܡ
JulRom ܕܟܡܐ [ܕ]ܣܪܝܟܐ ܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܬܓܐܿ . ܘܫܟܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܫܝܢܐ ܠܥܕܬܗ̈ . ܕܬܐܠܦ ܕܝܢ ܡܪܝ
JulRom . ܕܐܟܒܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ܗܼܝ ܗܕܐܿ . ܕܥܝܢ ܒܓܠܐ ܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫܿ . ܡܠܟܐ ܠܗ ܓܝܪܼ . ܕܕܠܡܐ ܫܝܥܐܝܬ   ܬܚܘܪ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܡܪܝ
JulRom ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܗ[ܝ?] ܫܐܠܬܟ . ܣܝܡ ܓܙܝܗ ܕܡܠܟܘܬܢ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܫܐܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ . ܐܬܒܝܢ ܗܟܝܠ
JulRom . ܥܠ ܡܪܕܐ ܡܢܗܿ ܐܣܛܕܘܬܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܢܩܫܘ ܠܗ ܟܠܬܐ ܕܒܘܨܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗܿ ܡܕܢܚܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܥܠ
JulRom ܒܐܪܥܐ . ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗ ܘܙܘܥܬܗ ܕܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠܝܢ
JulRom ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ . . . . ܒܠܘܣܝܢܣ ܐܡܼܪ . ܡܿܢ ܫܡܼܥ ܐܘ ܚܙܐ ܐܝܟ ܗܕܐ . ܕܟܕ
JulRom ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܗ ܙܕܩܢܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܥܒܕܗ ܗܘܝܬ ܬܪܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܝ . ܠܗܢܐ ܥܒܕܘ ܠܟܘܢ
JulRom . . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܒܫ ܗܘܼܐ ܚܫܐ ܘܐܬܐܒܠ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܠܟܐ ܒܚܬܡܐ̈ ܕܥܙܩܬܝ . ܘܥܒܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ