simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܟ . ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܚܟܝܡܐ ܕܡܕܪܟ
JulRom . . ܘܟܬܼܒ ܡܠܟܐ ܘܚܐܪܘܗܝ̈ ܘܪܘܪܒܢܘܝ̈ ܒܐܦܪܣܢܐ
JulRom ܘܡܢ ܗܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢܐ ܫܩܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈
JulRom . ܫܐܠܬܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܗܝܼ .
JulRom . ܘܠܐ ܝܬܝܪ ܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܝܛ
JulRom ܐܘܪܚܐ ܕܡܐܙܠܬܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܝܬܒܢ . ܘܐܝܟ
JulRom ܘܐܫܬܩܠܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܝ
JulRom ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ
JulRom ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ
JulRom . ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ
JulRom . ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܚܙܗܿ
JulRom . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܝܕܥܐ . ܡܠܟܗܿ
JulRom . ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ
JulRom ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡ . ܫܕܪܢ
JulRom ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ [ . .
JulRom ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ ܡܠܟܐ [A lost folio
JulRom ܘܐܬܝܗܒܘ ܥܠ ܒܟܬܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ
JulRom ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ ܡܠܟܐ ܘܫܒܩ ܠܗ ܫܠܡܐ
JulRom ܠܟ ܡܠܝܢ̈ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܕܗܐ ܥܠ
JulRom ܥܠ ܗܕܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠܟܐ̈