simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܗܟܝܠ ܚܟܝܡܐ ܕܡܕܪܟ ܘܠܝܬܐܼ̈ . ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܬܛܐܒ ܠܟܼ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܨܝܐ ܒܚܝܠܐ ܕܬܒܐܫ ܠܟ . ܐܝܟ
JulRom ܘܚܐܪܘܗܝ̈ ܘܪܘܪܒܢܘܝ̈ ܒܐܦܪܣܢܐ . ܕܢܬܪܥܘܢ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . . . ܘܟܬܼܒ
JulRom ܕܗܟܢܐ ܫܩܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܠܒܐ ܗܘܬ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܡܘܗܒܬܗܘܢܿ ܘܡܢ ܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom ܗܕܐ ܗܝܼ . ܕܡܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܬ ܢܨܝܒܝܢ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢܼ ܡܠܟܐ ܘܝܗܝܒܐ ܠܟ ܡܢ ܟܕܘ . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܐܡܿܪ . ܫܐܠܬܝ ܡܪܝ
JulRom ܘܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܥܠ ܚܝܝܟ̈ ܐܘ ܒܝܫ ܓܕܐ . ܡܠܟܐ . ܘܫܛܝܐ ܠܡ ܐܬܚܫܒܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܘ ܚܝܿܒ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܝܬܝܪ
JulRom ܝܬܒܢ . ܘܐܝܟ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܩܼܠܬ ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܗ̈ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܡܐܙܠܬܟ ܡܪܝ
JulRom ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܝ ܕܐܬܬܪܝܡܼ . ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܩܒܠ ܥܠܝ ܡܠܟܘܬܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܢܘܬܝ̈ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܝ ܠܐ ܐܬܪܝܡܬ ܘܐܫܬܩܠܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ
JulRom ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ
JulRom . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ   ܕܐܓܥܠܬܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܼ . ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ
JulRom ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܟܼ . ܢܫܕܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܬܪܘܬܢ̈ ܡܠܟܐ . ܡܩܒܠܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ
JulRom ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܚܙܗܿ ܕܡܫܬܢܩܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐܼ . ܟܪܝܬ ܠܗ ܥܠܝܗܿ . ܡܠܟܐ ܒܗܿ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܩܣܼܪ ܘܕܚܩܘܗܿ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܼܘ ܕܝܢ
JulRom ܝܕܥܐ . ܡܠܟܗܿ ܓܝܪ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܫܝܚܐ ܗܼܘ . ܘܒܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܥܝܗ̈ܿ ܩܕܡܝܟ ܦܬܚܐ ܘܕܙܟܝܐ ܠܟܠܗܝܼܢ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ
JulRom ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܘܕܟܪܝܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܘܡܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܠܡ
JulRom ܕܠܥܠܡ . ܫܕܪܢ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܢܣܒܪܗܿ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ . ܕܒܚܕܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܠܬܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܠܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ
JulRom [ . . ]ܣܛܝܢܐ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܣ ܪܒܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JulRom [A lost folio or m\ore] ܒܝܘܬܪܢܘܗܝ̈ ܛܘܒܝܟܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܩܒܠܘ ܗܘܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ
JulRom ܡܗܝܡܢܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ [ܘܫ]ܐܠܘ ܫܘܒܩܢܐ ܡܠܟܐ ܫܡܥܘ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ [ܩܠ]ܐ ܗܘ ܡܢ ܥܢܢܐ . ܘܐܬܝܗܒܘ ܥܠ ܒܟܬܐ
JulRom ܘܫܒܩ ܠܗ ܫܠܡܐ ܠܥܕܬܐ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ . ܘܒܟܐ ܘܟܕ ܒܟܝܗ ܒܦܘܡܗ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ ܘܗܒ ܠܗ ܠܥܕܬܟ ܒܥܕܢ ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ
JulRom . ܕܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܦܢ ܠܡ ܗܫܐܼ . ܢܬܗܝܡܢܢ ܠܟ ܡܠܝܢ̈ ܡܪܝ
JulRom . ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠܟܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܓܕܫܬ ܗܕܐ ܘܠܐ ܐܬܢܟܝܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܟܘܡܪܐ̈ . ܕܠܡܐ ܢܬܘܪ ܠܒܟ ܘܬܬܟܪܐ ܪܘܚܟ ܥܠ ܗܕܐ ܡܪܝ