simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܡܢܗ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܡܫܒܚܢ̈ ܠܗ . X ܘܐܟܙܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs XX ܕܐܕܘܡ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ . [1X]ܐܢܬ ܪXܬ ܡܠܟܐ ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܥܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܐܠܝܫܥ ܇ ܟܕ
IšoMerv:ComPs ܕܐܣܝܐ ܘܕܣܘܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܒܚܘܢܝܐ . ܘܩܛܪܓܗ ܠܘܬ ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܪܒܚܝܠܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܡܘܐܒ ܫܝܓܬܐ ܕܪܓܠܝ̈ . ܗܢܘ . ܕܒܗ̇X ܒܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܠܕܘܝܪ . . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܙܕܝܚ ܘܥ̇ܐܠ Xܒܪܫܗ ܕܥܡܐ ⁶ܠܐܘܪܫܠܡ ܀ ܡܠܟܐ . ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܝܕ X0 ܡܪܢ ܘܨܐܕܝܢ̈ ܫܠܡܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܥܘܠ
IšoMerv:ComPs ܕܐܕܘܡ ܇ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܩܕܫܗ ܕܡܪܝܐ ܘܫܕܪܗ ܩܘܪܒܢܐ 25 ܠܚܙܐܝܠ ܪܫܝܥܐ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܨܒܘ ܠܡܩܛܠܢܝ . [2--5]ܙܕܝܩܐ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܢܬ ܐܠܗܐ ܥܬ̣ܕܬ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܣܚܦܘ . ܗܢܘ . ܠܝ ܕܡܫ̣ܚܬܢܝ
IšoMerv:ComPs ܕܣܘܪܝܐ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ²ܐܢܫ ܫܕܪ ܇ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܘܒܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . Xܘܠܘ ܩܕܡ ܕܡܛܪܝܘܣ
IšoMerv:ComPs ܡܬܩܢܝܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܥܡܪܝܢ ܘܡܬܚܫܚܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢX ܠܐ ܢܦܪܘܥ ܘܠܟܠ ܣܘܪܚܢܐ ܢܫܟܢ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܬܠ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܦܪܓܘܬܐ ܇ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪܐ X ܝܘܢܐ ܒܦܪܚܬܐ̈ . [14X . ] 0ܟܕ ܦ̣ܪܫ ܐܠܗܐ
IšoMerv:ComPs . ܬܘܒ ܟܕ ܚܪܪܟܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ X⁹ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܡܠܟܐ ³⁷ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ³⁸ܡܢ ܥܡܡܐ̈ . X0ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܡܘܫܐ ܠܡ ܩ̇ܪܐ
IšoMerv:ComPs ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܇ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܆ ܐܦܩܟܘܢ ܡܢܗ̇ ܘܦ̣ܪܫ ܠܟܘܢ
IšoMerv:ComPs ܕܟܘܫ ܇ ܐܦ ܡܢ ܟܘܫܝܐ̈ ܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܬܥܕܝܪܗ . [X]ܘܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܝܠܕܘܗܝ X . ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚܣܢܗ ܣܢܚܪܝܒ ܠܬܪܗܩ
IšoMerv:ComPs ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ X ܕܗܘܝ̈ . ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܢܐ ܣܠܘܩܘܣ ܇ ܡܠܟܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܒ ܕܒܚܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܗܦ̣ܟ ܠܘܬ
IšoMerv:ComPs ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܡܠܟܐ . [9]ܘܡܟܝܠ ܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs 0ܐܝܟ ܡܠܬ ܟܬܒܐ ܆ ܕܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐ ܙܘܪܒܒܠ ܘܐܣܝܡܟ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܝܕܝܥܐ̈ ܕܥܡܐ . ܡܢ ܩܪܒܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܇ ܐܬܦܪܫܘܐܬܝܕܥ
IšoMerv:ComPs ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܢܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܩܛܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܒܚ ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ