simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܗܢܘ . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܘ
IšoMerv:ComPs ܢܨܝܚܐ ܘܓܢܒܪܐ ܕܣ̇ܠܩ ܒܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܇ ܘܡܝܒ̣ܒܝܢ ܡܠܟܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܐ̇ܡܪX . [X]ܣܠ̣ܩ ܐܠܗܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢX ܠܐ ܢܦܪܘܥ ܘܠܟܠ ܣܘܪܚܢܐ ܢܫܟܢ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܟܘܫ ܇ ܐܦ ܡܢ ܟܘܫܝܐ̈ ܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܬܥܕܝܪܗ . [X]ܘܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܝܠܕܘܗܝ X . ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚܣܢܗ ܣܢܚܪܝܒ ܠܬܪܗܩ
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ X ܕܗܘܝ̈ . ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܢܐ ܣܠܘܩܘܣ ܇ ܡܠܟܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܒ ܕܒܚܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܗܦ̣ܟ ܠܘܬ
IšoMerv:ComPs ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܨܒܘ ܠܡܩܛܠܢܝ . [2--5]ܙܕܝܩܐ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܢܬ ܐܠܗܐ ܥܬ̣ܕܬ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܣܚܦܘ . ܗܢܘ . ܠܝ ܕܡܫ̣ܚܬܢܝ
IšoMerv:ComPs ܢܬܠ ܠܗ . ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܢܟܝܝ ⁴ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܐܦܝܣܗ ܛܪܝܦܘܢ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܗ ܠܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܇ ܕܐܝܩܪܐ̈ ܕܫܕܪ ܠܗ
IšoMerv:ComPs ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܡܫܒܚܢ̈ ܠܗ . X ܘܐܟܙܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܕ̇ ܘܕܠܝܬ ܠܡ ܒܟܬܒܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܐܬܘܬܐ ܕܠܡܕ ܡܠܟܐ ܒXܘܟܢܐ XܣܝXܢܩ ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ . ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܆ ܥܒܕܝ̈
IšoMerv:ComPs ܕܝܠܗ⁶ ܩ̇ܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐܦܪܝܡ ܪܫܐ ܕܝܠܗ . ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܟܕ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܝܗܘܕܐ
IšoMerv:ComPs ܕܣܘܪܝܐ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ²ܐܢܫ ܫܕܪ ܇ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܘܒܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . Xܘܠܘ ܩܕܡ ܕܡܛܪܝܘܣ
IšoMerv:ComPs 0ܐܝܟ ܡܠܬ ܟܬܒܐ ܆ ܕܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐ ܙܘܪܒܒܠ ܘܐܣܝܡܟ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܝܕܝܥܐ̈ ܕܥܡܐ . ܡܢ ܩܪܒܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܇ ܐܬܦܪܫܘܐܬܝܕܥ
IšoMerv:ComPs ܡܬܩܢܝܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܥܡܪܝܢ ܘܡܬܚܫܚܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ
IšoMerv:ComPs ܘܢܒܝܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܫܘܥܕܕ ܕܡܬܟܢܐ ܡܠܟܐ XX XXXXXXXX7ܬܘܒ ܢܘܗܪܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܡܘܐܒ ܫܝܓܬܐ ܕܪܓܠܝ̈ . ܗܢܘ . ܕܒܗ̇X ܒܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܠܕܘܝܪ . . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡ̇ܬ
IšoMerv:ComPs ܕܐܕܘܡ ܇ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܩܕܫܗ ܕܡܪܝܐ ܘܫܕܪܗ ܩܘܪܒܢܐ 25 ܠܚܙܐܝܠ ܪܫܝܥܐ