simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܡܢܗ̇ ܘܦ̣ܪܫ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܇
IšoMerv:ComPs ܆ ܕܟܕ ܢܫܟܚܟܝ ܡܠܟܐ ܕܟܝܬܐ ܘܙܗܝܬܐ ܇
IšoMerv:ComPs ܕܠܡܘܫܐ ܠܡ ܩ̇ܪܐ ܡܠܟܐ . ܬܘܒ ܟܕ
IšoMerv:ComPs ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ
IšoMerv:ComPs ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܥܠ ܨܗܝܘܢ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ
IšoMerv:ComPs ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇
IšoMerv:ComPs ܘܒܫܘܚܕܐ ܩܒܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܪܫܢܘܬܐ ܘܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ
IšoMerv:ComPs ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ
IšoMerv:ComPs . ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆
IšoMerv:ComPs ܐܠܝܫܥ ܇ ܟܕ ܡܠܟܐ XX ܕܐܕܘܡ ܡܬܟܬܫ
IšoMerv:ComPs ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆
IšoMerv:ComPs 20ܪܘܡܠܝܐ ܘܪܨ ܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ . ܗܢܘ
IšoMerv:ComPs ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܩܪܒܬܢܐ ܕܐܬܢܨܚ X0ܒܙܟܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܪܒܚܝܠܐ ܕܣܠܘܩܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܣܝܐ ܘܕܣܘܪܝܐ ܇
IšoMerv:ComPs ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ
IšoMerv:ComPs . ܗ̇ܝ ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ
IšoMerv:ComPs ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ
IšoMerv:ComPs 0ܟܕ ܦ̣ܪܫ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ . ܗܢܘ .