simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܙܟܝܐ ‎‎‏ ܕܠܥܠܡܝܢ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܛܢܢܐ ܚܪܡܐ ܕܓܙܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܒܗ ܐܫܬܡܗܬ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܪܒܐ 5‎ ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܠܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܦܢܐ ܠܡܪܟ . ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܡܢܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ 79 ‎ ܥܢܐ ܐܕܘܪܦܪܘܐ ܡܠܟܐ ܒܗ ܬܫܒܩܘܢܗ ܘܗܐ ܟܠܡܕܡ ܕܫܒܝܚ ܘܡܝܬܪ49 ܡܛܝܒ ܠܟܘܢ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܥܡܗ ܠܘܬܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐܬܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܓܘܝܐ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ . ܒܙܒܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ10̈ ܡܠܟܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܕܐܙܠ ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ ܘܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܣܝܪܙܘ . ‏ 1 ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܝ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܙܠ ܨܝܕ ܢܩܦܐ56 ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܢܩܛܘܠ ܠܢ . ܐܠܐ ܢܬܒ ܚܕ ܡܢܢ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ‎‎‏ ܠܐ ܡܠܟܐ ܢܫܢܘܢ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ . ܢܬܚܡܬ ܥܠܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܢܝܩܪܟܘܢ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܢܐ ܟܦܪܬܘܢ30 ܒܐܒܘܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܠܐ ܐܘܕܥܬ ܡܛܠܬܟܘܢ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܐܦܝܣܘ ܚܠܦܝ ܕܢܘܫܛ ܠܝ ܡܪܢ ܐܝܕܐ ܕܚܢܢܗ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠܠܗܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܐ ܡܟܝܠ ܥܒܕܗ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܟܪܟܐ . ܘܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܘܢ ܘܐܬܒܩܝܘ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܒܝܕ ܫܪܝܪܐ ܕܡܠܟܐ ܢܬܝܒܠ ܛܐܒܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܪܬܗ ܠܘܬ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܟܬܒ ܠܗ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܥܩܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ 31 ‎ ܗܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܟܬܒ ܘܐܘܕܥ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܒܗܬܝܢ . ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܥܫܝܢܐ ‏‎‎‏ ܘܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ . ܗܢܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ ܫܕܪ ܠܚܕ ܡܢ ܓܘܝܐ25̈ ܕܝܠܗ ܘܟܬܒ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܥܠ ܫܟܚܬܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ 45‎ ܗܘ ܕܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ . ܘܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܬܒܝܫ ܠܗ ܣܓܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܝܛܢ̈ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܘܝܐ ܫܠܡܐ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . 78 ‎ ܘܫܪܝ ܓܘܫܬܐܙܕ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ ܚܕܪܝ̈ ܡܥܪܬܐ . ܘܦܫ ܒܠܚܘܕ ܐܒܘܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܨܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܥܪܬܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܘܬܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . 66 ‎ ܟܕ ܕܝܢ ܥܙܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܡܠܟܐ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܘܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . ܘܕܗܢܐ50 ܙܥܘܪܐ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܚܠܦ ܢܦܫܝ ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ . ܐܚܝ̈ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ .