simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܐܦܝܣܘ ܚܠܦܝ ܕܢܘܫܛ ܠܝ ܡܪܢ ܐܝܕܐ ܕܚܢܢܗ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠܠܗܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܐ ܡܟܝܠ ܥܒܕܗ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܫܒܥܐ̈ ܦܝܫܣܦܝܓ̈ ܕܥܡܗ ܥܡ ܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܓܝܪ ܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܫܬܐ̈ ܘܐܬܐ ܓܘܝܐ ܗܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܝ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܙܠ ܨܝܕ ܢܩܦܐ56 ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܕܫܒܘܪ . ܘܡܥܠܝ ܬܓܗ ܡܢ ܕܝܠܗ . ܕܗܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܠܢ ܡܛܠ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܢܗ ܐܝܬ ܠܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܢܬ ܙܠ ܗܫܐ ܠܒܝܬܟ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܢ ܘܐܠܗܢ ܡܣܟܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܒܝܚܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܡܢ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܪ . ܗܘ ܕܡܢ ܐܪܝܘܟ ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܢܫܠܡܘܢ . ܐܦ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܕܕܪܣܘܣ9 ܡܫܬܡܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢܝ ܠܢ ܥܡ ܣܓܘܕܝܟ̈ ܒܛܝܒܘܬܟ ܘܚܠܛ ܠܢ ܥܡ ܒܝܬܝܝܟ̈ 63 ‎
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܦܢܐ ܠܡܪܟ . ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܦ ܐܢܬ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܟܦܪ ܒܡܠܟܘܬܗ ܡܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܣܓܘܕܐ ܘܥܒܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝ ܠܥܠܡ ܘܠܝܬ ܠܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܡܢܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ 79 ‎ ܥܢܐ ܐܕܘܪܦܪܘܐ ܡܠܟܐ ܒܗ ܬܫܒܩܘܢܗ ܘܗܐ ܟܠܡܕܡ ܕܫܒܝܚ ܘܡܝܬܪ49 ܡܛܝܒ ܠܟܘܢ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢܢ ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܘܥܛܦܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܥܦܩ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܚܦܛ72 ܠܦܘܠܪ ܐܒܘܢ . ܕܢܫܡܠܐ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܒܗܬܝܢ . ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܥܫܝܢܐ ‏‎‎‏ ܘܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ . ܗܢܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܥܡܗ ܠܘܬܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐܬܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܓܘܝܐ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܕܒܗܠܘ ܡܢ ܕܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܪܟܫܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܪܟܒܝܗܘܢ̈ ܕܢܗܠܟܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ . ܒܬܗܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܗܘܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܟܬܒ ܠܗ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܥܩܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ 31 ‎ ܗܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܟܬܒ ܘܐܘܕܥ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܠܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܢܗ ܐܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܕܫܒܘܪ . ܡܠܟܐ ܥܘܗܕܢܗ ܕܝܘܠܦܢܟ ܡܢ ܪܥܝܢܢ . ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܠܢ ܡܛܠ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܗܘ ܢܪܕܘܦ ܗܘܐ ܘܢܘܒܕ ܡܠܟܐ ܐܒܗܬܐ10̈ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . 78 ‎ ܘܫܪܝ ܓܘܫܬܐܙܕ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ ܚܕܪܝ̈ ܡܥܪܬܐ . ܘܦܫ ܒܠܚܘܕ ܐܒܘܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ