simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܕܫܒܘܪ . ܘܡܥܠܝ ܬܓܗ ܡܢ ܕܝܠܗ . ܕܗܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܠܢ ܡܛܠ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܢܗ ܐܝܬ ܠܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܕܒܗܠܘ ܡܢ ܕܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܪܟܫܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܪܟܒܝܗܘܢ̈ ܕܢܗܠܟܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ . ܒܬܗܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܗܘܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܟܪܟܐ . ܘܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܘܢ ܘܐܬܒܩܝܘ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܒܝܕ ܫܪܝܪܐ ܕܡܠܟܐ ܢܬܝܒܠ ܛܐܒܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܪܬܗ ܠܘܬ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ . ܘܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܬܒܝܫ ܠܗ ܣܓܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܝܛܢ̈ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܘܝܐ ܫܠܡܐ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܥܡܗ ܠܘܬܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐܬܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܓܘܝܐ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . 78 ‎ ܘܫܪܝ ܓܘܫܬܐܙܕ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ ܚܕܪܝ̈ ܡܥܪܬܐ . ܘܦܫ ܒܠܚܘܕ ܐܒܘܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܢܩܛܘܠ ܠܢ . ܐܠܐ ܢܬܒ ܚܕ ܡܢܢ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ‎‎‏ ܠܐ ܡܠܟܐ ܢܫܢܘܢ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ . ܢܬܚܡܬ ܥܠܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܗܘ ܢܪܕܘܦ ܗܘܐ ܘܢܘܒܕ ܡܠܟܐ ܐܒܗܬܐ10̈ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܠܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܝ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܙܠ ܨܝܕ ܢܩܦܐ56 ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܢܘܢ . ܢܦܠܘ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܬܡܝܗܝܢ . ܘܡܢ ܕܐܫܬܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܢܝܩܪܟܘܢ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܢܐ ܟܦܪܬܘܢ30 ܒܐܒܘܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܠܐ ܐܘܕܥܬ ܡܛܠܬܟܘܢ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܡܠܟܐ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܐܦܝܣܘ ܚܠܦܝ ܕܢܘܫܛ ܠܝ ܡܪܢ ܐܝܕܐ ܕܚܢܢܗ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠܠܗܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܐ ܡܟܝܠ ܥܒܕܗ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܡܠܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ