simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ ܫܕܪ ܠܚܕ ܡܢ ܓܘܝܐ25̈ ܕܝܠܗ ܘܟܬܒ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܥܠ ܫܟܚܬܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ 45‎ ܗܘ ܕܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܦ ܐܢܬ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܟܦܪ ܒܡܠܟܘܬܗ ܡܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܣܓܘܕܐ ܘܥܒܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝ ܠܥܠܡ ܘܠܝܬ ܠܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܒܗܬܝܢ . ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܥܫܝܢܐ ‏‎‎‏ ܘܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ . ܗܢܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܘܛܘܒܝܟ ܕܠܛܘܒܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܙܟܝܐ ‎‎‏ ܕܠܥܠܡܝܢ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܛܢܢܐ ܚܪܡܐ ܕܓܙܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܒܗ ܐܫܬܡܗܬ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܪܒܐ 5‎ ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܢܬ ܙܠ ܗܫܐ ܠܒܝܬܟ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܢ ܘܐܠܗܢ ܡܣܟܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܒܝܚܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܡܢ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܥܦܩ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܚܦܛ72 ܠܦܘܠܪ ܐܒܘܢ . ܕܢܫܡܠܐ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܫܒܥܐ̈ ܦܝܫܣܦܝܓ̈ ܕܥܡܗ ܥܡ ܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܓܝܪ ܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܫܬܐ̈ ܘܐܬܐ ܓܘܝܐ ܗܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܘܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . ܘܕܗܢܐ50 ܙܥܘܪܐ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܚܠܦ ܢܦܫܝ ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ . ܐܚܝ̈ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ .
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢܢ ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܘܥܛܦܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢܝ ܠܢ ܥܡ ܣܓܘܕܝܟ̈ ܒܛܝܒܘܬܟ ܘܚܠܛ ܠܢ ܥܡ ܒܝܬܝܝܟ̈ 63 ‎
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܦܢܐ ܠܡܪܟ . ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܢܗ ܐܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܕܫܒܘܪ . ܡܠܟܐ ܥܘܗܕܢܗ ܕܝܘܠܦܢܟ ܡܢ ܪܥܝܢܢ . ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܠܢ ܡܛܠ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܥܡܟ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܪ . ܗܘ ܕܡܢ ܐܪܝܘܟ ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܢܫܠܡܘܢ . ܐܦ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܕܕܪܣܘܣ9 ܡܫܬܡܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܡܢܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ 79 ‎ ܥܢܐ ܐܕܘܪܦܪܘܐ ܡܠܟܐ ܒܗ ܬܫܒܩܘܢܗ ܘܗܐ ܟܠܡܕܡ ܕܫܒܝܚ ܘܡܝܬܪ49 ܡܛܝܒ ܠܟܘܢ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ . ܒܙܒܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ10̈ ܡܠܟܐ ܓܢܣܗ . ܗܘ ܕܐܙܠ ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ ܘܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܣܝܪܙܘ . ‏ 1 ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܨܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܥܪܬܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܘܬܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . 66 ‎ ܟܕ ܕܝܢ ܥܙܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܟܬܒ ܠܗ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܥܩܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ 31 ‎ ܗܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܟܬܒ ܘܐܘܕܥ ܠܫܒܘܪ