simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܡܐܬܝܢ ܣܟܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ ܛܒܐ . ܘܫܬܡܐܐ ܕܪܝܟܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܪܥܐ : ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܥܒܕ
P:2Chr [AB] . ܘܫܕܪ ܠܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܕܝܬܒ ܒܕܪܡܣܘܩ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ . ܘܐܦܩ ܐܣܐ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܒܝܬ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܢܦܩ ܠܐܘܪܫܠܡ X ܂ 1ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥ 1ܝܘܐܫ ܢܣ̣ܒ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܕ ܚܪܒ ܠܐܝܣܪܝܠ- ܨܒ̣ܐ ܕܐܦ ܥܠ ܝܘܐܫ
P:John [AB] ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܀ ܗܝܕܝܢ ܐܫܠܡܗ ܠܗܘܢ ܕܢܙܩܦܘܢܝܗܝ . ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ . ܠܡܠܟܟܘܢ ܐܙܩܘܦ ܆ ܐܡܪܝܢ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ . ܠܝܬ ܠܢ
P:Kings [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܩܘܡ ܐܟܘܠ ܠܚܡܐ : ܘܢܛܐܒ ܠܟ . ܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܠܟ ܟܪܡܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܝܙܒܝܠ ܐܢܬܬܗ : ܐܢܬ ܬܟܫܪ ܕܬܗܘܐ
Babai:BookUnion ܠܡ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܚܕ ܘܬܐ ܕܥܡܗ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܂
IšoMerv:ComOT ܢܗ . [4X]ܡܠܐܟܐ ܕܛܠܐ ܐܬܩܪܝ ⁵ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܗ ܆ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܩܕܘ ¹⁰ܣܓXܝܐܐ̈ ܚܕܪܝ̈ ܐܬܘܢܐ ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ
Eph:ComGen&Exd ܕܥܝܠܡ ܥܡ ܬܠܬܐ ܚܒܪܘܗܝ . ܕܢܥܒܕܘܢ̈ ܩܪܒܐ ܥܡ ܡ̇ܠܟܐ ܡܠܟܐ ܨܠܝܒܐ ܠܝܪܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܀ [1]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܐ ܟܪܕܠܥܡܪ
ActsMari ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܪܙܘܢ : ܒܟܐܒܐ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܦܕܓܪܝܐ̈ ܪܡܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ ܬܠܡܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܝܕ ܓܒܪܘܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܗܘܐ .
P:Sam [AB] : ܫܪܝܪ ܗܘ ܛܠܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܚܝܡܥܨ : ܚܙܝܬ ܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫܐ ܕܐܘܫܒܘ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Neh [AB] : ܘܥܕܡܐ ܠܡܣܩܬܐ ܕܢܚܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܒܬܪܗ ܬܩܦ ܡܠܟܐ ܘܡܘܟܠܘܗܝ̈ . ܘܫܘܪܐ ܕܦܣܩܝܢ ܕܡܦܩܐ ܡܝܐ̈ ܠܓܢܬ
P:Kings [AB] ܐܒܘܗܝ . ܘܠܒܢܝ̈ ܩܛܘܠܐ̈ ܠܐ ܩܛܠ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܣܦܪܐ ܡܠܟܐ ܐܬܚܝܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܐܝܕܗ : ܩܛܠ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܩܛܠܘ ܠܝܘܐܫ
BarKoni:ScholUrm . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ ܠܡܘܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ Xܕܡܘܝܐ ܡܡܠܟܐ X ܗܘܬ ܥܠ ܛܝܝ ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X
IsaacAnt:memHom : ܕܐܡܬܝ ܬܕܢܚ ܡܠܟܘܬܗ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ : ܐܪܗܒ ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ . ܠܘ ܠܐܠܗܐ ܡܠܦ ܐܢܬ : ܝܕܥܬܐ ܒܪܗܝܒܘܬܟ ܀ ܘܠܘ ܡܢܟ ܫܩܠ
Chron1234 ܕܐܬܘܪ ܥ̇ܡ ܡܠܟܐ ܕܡܕܝ ܂ ܘܟܕ ܐܙܕܟܝ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܫܕܐ ܡܠܟܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܥܙܪܝܐ ܟܗܢܐ ܀ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܐܩܝܡ ܩܪܒܐ
P:Jer [AB] ܝܘܝܩܝܡ ܠܐܢܫܐ ܡܨܪܝܐ̈ : ܠܐܠܝܬܢ ܒܪܥܒܟܘܪ ܘܐܢܫܐ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܠܡܩܛܠܗ : ܘܫܡܥ ܐܘܪܝܐ ܘܕܚܠ : ܘܥܪܩ ܘܐܙܠ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܫܕܪ
IšoMerv:ComPs ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܡܠܟܐ . [9]ܘܡܟܝܠ ܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܩܡܬ ܒܕܪܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܠܘܩܒܠ ܒܝܬ
P:Dan [AB] ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ : ܘܙܝܘܐ ܕܐܦܘܗܝ̈ ܐܫܬܢܝ : ܥܠ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܡܠܟܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] ܥܒܪ . ܘܗܘ ܡܙܥܩ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܥܒܕܟ ܢܦܩ ܒܓܘ ܩܪܒܐ : ܡܠܟܐ ܘܩܡ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ : ܘܚܦܝ ܒܩܛܡܐ ܐܦܘܗܝ̈ . ܘܗܐ