simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܟܬܒ ܛܘܒܢܐXܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ⁴ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ
CaveTreas . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ X27ܝ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕX X ( 4 ) ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܡܢܘ X ܐܡܪܝܢX ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ
CaveTreas ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܘܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ( 7 ) ܘܒܢ̣ܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܐX . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ X ܚܕ ܠܚܕ ⁶ܕܗܘܝܘ ⁷ܒܫܪܪܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܢܟܝܠܐ X ⁸¹ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܝ X6ܟܬܒ ܘܫܠܚ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܆ ܘܕܡܫܕܪܢ̈ ⁸¹³ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ . ܘܒܬܪ ⁸¹⁴ܗܠܝܢ
PhiloxMab:epPatricius . ̇ XXX X ܒ̇ܥܐ . ܐܪܐ ܟܝ ܫܦܝܪ ܥ̇ܒܕܝܢܢ ܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܐ ܣܝ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܩܡ ܡܢ ܥܪܣܐ⁸⁵ ⁸⁴ܕܪܡ̣ܐ ܒܗ̇X ⁸ܕܢܗܘܐ
CaveTreas ¹⁰ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ X . ¹¹ܘܚܝܠܘܬܐ̈ X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܡܠܟܐ ⁵ܕܕܗܒܐ . ܟܕ ܡܫܘܝܢ̈ ⁶ܒܡܝܠܬܐ̈ ⁷ܘܐܡܠܐ̈ . ⁸ܘܒܪ⁹
JacSer:turgFestHom ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ⁹ܗܢܘܢ ܒܒܙܚܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ⁰ܕܝܠܗ ܡܠܟܐ Xܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ⁶ܘܝܗܒܝܢ ܠܗ ܫܠܡܐ ⁷ܘܩܪܝܢ ⁸ܠܗ
ComGenExod ܕܡܦܣ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܪܥ܏ܘܣܐ ܒܥ̣ܐ ܟܢܦܪܐ ܠܡܩܛܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܒܘܗ⁸ ܐܦܠܡܢܘܬܘܣ . ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܪܥܘܣܐ ⁹ܠܟܢܦܪܐ