simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܝܬܒܝܢ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ : ܘܠܒܝܫܝܢ ܠܒܘܫܐ ܒܪܕܐ : ܡܠܟܐ ܠܗ : ܒܥܓܠ ܠܡܝܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ . ܘܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܘܫܦܛ
P:Kings [AB] ܠܡܬܐܣܝܘ ܒܐܝܙܪܥܝܠ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܕܡܚܐܘܗܝ ܐܕܘܡܝܐ̈ : ܟܕ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܗ : ܡܢ ܩܕܡ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܗܦܟ ܝܘܪܡ
Chron1234 ܇ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘ ܡܢܗ ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܚܠܦ ܐܚܘ̇ܗܝ ܂ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘX
Chron1234 ܩܘܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܘܢܦ̣ܩ ܠܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܀ ܢܐ ܀ ]ܡܛ ܂ ܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܥܠ ܐܡܝܕ ܘܡܫܩܠܐ ܕܝܠܗ̇ ܀ X ܘܟܢܫ
Nars:memCreat ܒܐܪܥܐ . ܠܐ ܣܦܩܬ̣ ܠܗ ܠܒܪ ܕܚܝܚܐ ܕܩ̣ܪܝܗܝ ܨܠܡܗ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܫܓܪܗ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ 23ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒܝܕ ܥܦܪܢܐ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ . ܘܗܘܝܬ ܥܡܟ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܙܠܬ . ܘܐܘܒܕܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܢܐ ܕܒܪܬܟ ܡܢ ܕܝܪܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ
FindCross-JudKyr ܐܝܢܐ ܕܥܬܝܕ 2 ܕܢܡܠܟ ܐ̇ܙܠܐܢܐ ܕܢܚܦܝܘܗܝ ܠܫܡܗ ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ . ܐܫܟܚܬ ܠܝ ܠܟ ܡܢܐ X ܐܣܥܘܪ ܠܩܘܒܠܟ . ܡܟܝܠ ܠܘܬ
IsaacAnt:memHom . ܡܢ ܓܙܐ ܕܠܥܠ ܫܐܠ : ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܀ ܐܦ ܝܗܘܒܐ ܒܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܀ ܠܐ ܡܪܦܐ ܕܢܫܐܠ ܕܗܒܐ : ܘܫܐܠ ܙܒܠܐ ܡܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚܘܪܝܡ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܨܝܒܐ : ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܐ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ
P:Sam [AB] : ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܥܪܩܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܗܘܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܪܢܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܒܬܪܥܐ . ܘܐܬܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܕܪܬܐ ܓܘܝܬܐ : ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܦܩܕ : ܚܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܕܐܬܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ : ܕܟܠ ܓܒܪܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܕܥܐܠ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܢܩܝܡܘܢ ܥܡܟ ܩܝܡܐ : ܘܬܡܠܟ ܒܟܠ ܕܪܓܐ ܡܠܟܐ : ܡܫܬܝܐ ܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܢܝܪ ܠܕܘܝܕ : ܐܩܘܡ ܐܙܠ ܐܟܢܫ ܠܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܬܓܠܝ ܝܘܡܢܐ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܠ ܒܪܬ ܫܐܘܠ ܠܐܘܪܥܗ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܬ : ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ : ܠܐ ܬܛܫܝܢ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܡܫܡܥ ܛܒ ܘܒܝܫ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܢܗܘܐ ܥܡܟ . ܘܥܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܓܙܪܬܐ̈ ܕܝܡܐ . ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ ܒܣܦܪܐ . </chapter><chapter> ܘܐܪܡܝ
P:Num [AB] ܕܓܕܪ : ܕܥܡܪ ܒܬܝܡܢܐ : ܕܐܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܓܫܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .     </chapter><chapter> ܨܚ ܟܒ ܘܫܡܥ ܟܢܥܢܝܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܠܐ ܬܩܘܡ . ܫܦܝܪ ܗܘ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܟ : ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܢܬܩܢ ܟܘܪܣܝܗ ܒܙܕܝܩܘܬܐ . ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܡܠܘܗܝ̈ ܕܥܒܕܗ . ܐܢ ܡܪܝܐ ܓܪܝܟ ܒܝ : ܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܗܫܐ ܢܫܡܥ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܠܫܐܘܠ : ܐܠܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
ActsMari ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܬܘܒ ܐܘܕܥܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܗܢܐ ܡܒܛܠܢܐ ܕܐܠܗܝܢ̈ . ܘܥܠܘ ܠܘܬ