simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugOurLord&Synag ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܢ̣ܪ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ
P:Cor [AB] ܐܚܝܕ ܐܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ
P:4Macc [AB] ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈
BarEbr:CandSanc ܘܐܚܝܕ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܐܦܘܠܘܢ . ܡܢܐ
P:5Macc [AB] ܚܘܪܒܐ ܢܦܨܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܘܟܢܝܐ
P:Esd [AB] ܕܒܢܐ ܫܘܠܘܡܘܢ . ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܀
JacSer:memNativ ܗܘ 186 160 ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܬܐ ܚܙܝ
JnDalya:Epist ¹⁸ܝ X 40 ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܢܫܬܡܥܢ̈
P:ProvQohSong [AB] ܒܪ ܕܘܝܕ : ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
JnRufus:Pleroph ܕܪܫܝܥܐX X X ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ : ܗ̇ܝ
BarKoni:ScholUrm ܕܚܘܐ ܕܩܒܠܬ X ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ⁰ܚܘܝܐ .
BarEbr:CandSanc ܘܥ̇ܪܩ ܠܘܛܘܢ ¹ܟ̇ܠܝܠ̇ ܡܠܟܐ ܡܪܟܟ ܘܡܦܘܫܫ ܘܡܚܝܠ
JacSer:memWomJesusMet ܕܡܫܝܢ ܗܘܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܛܪܘܕ ܢܘܟܪܝܐ
JacSer:Epist ܐܡܪܬ ܠܟܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂
P:Phil-Phlm [AB] ܘܚܝܠܬܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܇ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
CaveTreas ) ܘܬܡܢ ܐXܥܒܕ ܡܠܟܐ ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ .
JacSer:memLord'sPrayer ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܒܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܘܝܪܒܐ ܢܦܫܟ
Nars:memCreat . ܒܬܘܩܢ ܐܕܡ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi : 14ܘܡܢܘ ܐܘ ܡܠܟܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ :
BarṢal:ComGosp ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ
sugTwoThieves ܒܥܐ ܠܐ ܐܙܕܩܦ ܡܠܟܐ ܟܣܝܐ ܗܘ ܘܥܠ
DidascApost X⁵¹ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܥ̣ܒܕ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܩܢܐ ܚܒܪܟ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܟܪܡܐ ܪܓ ܗܘܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܥܡܗ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܫܡܥܘܢ
P:Job [AB] ܬܕܪܟܝܘܗܝ : ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܡܛܝܒ ܠܩܪܒܐ .
JacSer:memElish ܗܝ ܦܩܕ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܫܐ
BarṢal:LuqArabs : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܪܐܩܠܝܣ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ
Ath:Treatises ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܐܝܟ
P:Jer [AB] ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܬܠܬܥܣܪܐ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀
JnSol:OntheSoul ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܗܕܐ
BarEbr:Ethic . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
ActsGregPirang ܓ ܗܘܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ .
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ ܬ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̣̈
JacSer:memBuildTowBab ܒܕܪ ܐܢܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܝܗܒܘ ܠܚܕܕܐ̈
JacSer:memZacchTaxColl ܬܪܥܐ ܕܥܠ ܒܗ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܢܫܪܐ ܨܐܕܝ
JacSer:memJephDaught ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܒܥܡܐ ܕܢܐܪܘܥ ܐܢܘܢ
SynWestSyr ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܡܛܥܝܢܐ ܕܚܘܝܐ ܗ̇ܘ
JacSer:memEstabCreat ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܝܪܬ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܪܡܙܐ
JacSer:memProphElij ܠܒܢܘܗܝ̈ ܐܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܥܡܝܪܐ ܐܪܦܝ
sugCherub&Thief ܣܩܪܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܬܚܬܡܬ . ܘܠܓܝܣܐ
sugWorld ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ
IšoMerv:ComOT ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܒܠܕܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . X
HistChurchEast ܐܠܐ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡܠܟܐ oX ܘܝܚܝܕܝܐ ܆
Eph:madLuqHeres ܬܓܗ̇ ܕܢܡܠܟ ܒܠܝܠܐܝܬ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܡܡܠܟܝܢ
SevAnt:Epist ܕܢܘܣܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܗ
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܗ̣ܦܟ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡ[ܢ ]ܐܬܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
P:Rom [AB] ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܡܢܘ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܕܢܗܘܐ ܚܣܝܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܟܐܢܐ ܗ̇ܘ
Eph:madChurch ܫܩܠܘܟ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ 3 ⁰ܘܕܒܟܢܪܐ ]ܬܘܒ
Eph:Adden ܘܐܫܩܠ ܕܢܚܘܬ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X5ܘܠܐܕܢܐ ܬܪܨ ܗܘܐ
JacSer:memHomCreat : ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚ̇ܕܬ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚ̇ܒܠ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܪܒܐ ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚܕܬ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚܒܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܬܟܬܘܫܐ ܢܦܩ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ
JacSer:memHolySunPente 135 ܣܠܩ ܒܪ ܡܠܟܐ ܨܝܕ ܝܠܘܕܗ ܕܢܫܕܪ
Eph:madCrucifix ܘܫܕܘ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ
Eph:madUnleavBread ܘܫܕܘ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ
Nars:SancChurch ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܟܠܬ ܩܘܕܫܐ ܀
AnṭTagr:FifBookRhet X⁰⁸ܒܗܢܝܢ ܡ̇ܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܗ̇ܝ ܦܠܚܐ
BarKoni:Schol ܝ ܂ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇
JnMaron:Expos ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟܪܣܝܣ ܗܕܐ
ChalcedWrit ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܓܪܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܢܛܪ
Ath:ExposPs ܘܕܚܝܠܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠܗ̇
ComGenExod ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ ܡܠܟܐ ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ
JacSer:memElishAppSaints ܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܐ ܕܐܬܚܫܒ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܢܣܥܘܪ ܡܕܡ
BarAphton:ActsSev ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ
HomEpiph ܘܝܘܡܢܐ ܐܬܒܕܩ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘ ܀ XX
JacSer:memSolit ܐܦܐ̈ ܡܐ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܬܒܥ ܕܝܠܗ ܛܘܒܘܗܝ
sugMary&Magi ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ
SevAnt:LuqJul . ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ . ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ
DionAr:MystWritings ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܘܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢX .
Chron1234 ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
ActsStAnth ܒܗܢܐ ܢܒܢܐ ܕܗܘܘ ܡܠܟܐ ܟܙܣܛܝܢܐ ܒܐܝܩܐ ܘܒܒܘܬܐ
P:Luke [AB] ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܟܗܢܐ
SilwQard:ScholUrmApp . ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܘܓܕܫܐ ܝܚܝܕܝܐ
IšoMerv:ComPs ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܠܗ ܟܕ
Eph:madFaith ܢܬܡܗ ܒܐܢܫܐ̈ ܕܚܙܘ ܡܠܟܐ ܒܫܦܠܐ ܘܠܐ ܥܩܒܘ
Eph:madNativ ܡ̇ܛܝܬ ܐܢܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘܝܬ ܢܓܪܐ ܬܓܐ
JacSer:memEpiph ܗܘܬ݂ ܠܗ̇ ܕܚܬ݂ܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܐܬܐ ܨܐܕܝܗ̇
P:Ezek [AB] ܚܡܫ ܕܫܒܝܬܗ ܕܝܘܝܟܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:Dan [AB] ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܬܐ
P:ApocBar [AB] ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘܟܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܗܘܐ
SynOr ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ : ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܝ
Eph:ComGen&Exd . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܡܒܕܩܢܐ
IšoMerv:ComOT . ܡܢܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ
Eph:madVirg ܥܠ ܩܠܐ ܕܟܠܬ ܡܠܟܐ 1ܦܓܪܐ ܫܠܘܚܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ
Eph:madCarNis X ܦܪܩܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܕܡܠܟܢ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܀ ܫܘܫܦܐ ܕܠܒܘܫ ܡܠܟܐ : ܚܕܐ ܗܘ
JacSer:memPresentLord ܒܣܕܪܐ̈ ܕܫܝܘܠ ܕܡܛܐ ܡܠܟܐ ܐܢ ܪܓܫܝܢ ܒܝ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܬܓܐ ܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܝܗ̇ܒ ܡܢ ܓܙܗ
IšoAdiab:Epist ܬܩܪܘܢ ܬܕܥܘܢ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܛܒܐ ܕܠܘܬܗ
JnDalya:Epist ܠܒܟ ܩ̣ܐܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܘܢܫܬܡܥܢ̈ ܠܟ
JacSer:memNativ ܐܡܪܝܢ ܕܒܝܗܘܕ ܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܫܪܐ ܩܨܡܐ̈ ܘܗܐ
P:Gen [AB] ܘܫܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܚܘܪ ܡܠܟܐ ܒܪܬ ܗܪܢ :
MartStPhokSinop ܛܪܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕ ܕܢܫܬܡܗ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܐܦ|ܡܕܡ
Ps-Ath:Virg . ܡܛܠ ܕܢܬܪܓܪܓ ܡܠܟܐ ܠܫܘܦܪܟܝ ܘܬܘܒ ܐܡܪ