simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] . ܘܣܠܩ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܘܨܝܐ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘܕܥ
P:Esd [AB] ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܕܝܠܗ .
P:Kings [AB] ܡܢܫܐ ܒܪ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ
IšoMerv:ComOT . [XXXX8X]ܗ̇ܝ ܕܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܒܥܙܩܬܗ ܀ ³ܒܥܙܩܬܗ
BarKoni:Schol ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ
Chron1234 ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ ܡܠܟܐ ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈
P:Isa [AB] ܟܬܒܗ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܟܕ
ActsMari . ܠܐ ܝܕܥܬ ܡܠܟܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ
P:Jer [AB] . ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܫܡܥܗܘܢ ܘܐܬܪܫܠ
P:Jer [AB] : ܗܘ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ
P:Kings [AB] ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ يعني
Tim1:DisputCalMahdi . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ
SermHolyWeek ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ
P:4Macc [AB] ܣܠܩ ܕܝܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܣܠܘܩܘܣ . ܘܐܘܕܥܗ
Chron1234 ܐܡܠܟ ܂ ܪܘܡܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܢܣܒܗ̇ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܡܢ
Chron1234 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ
P:TweProph [AB] ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:1Chr [AB] : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ :