simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugMary&Magi ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ
sugMary&Magi ܡܓܘܫܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘ ܒܪܟܝ ܘܩܛܪ
sugMary&Magi ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ ܡܠܟܐ ܡܣܟܢܬܐ . ܕܣܢܝܩܐ
sugMary&Magi ܐܢܐ ܘܡܓܙܝܢܝ ܘܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܡܢܝ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܗܘ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝܕ ܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ
sugMary&Magi ܐܝܬ ܒܗ ܘܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܐܢܫܐ̈ ܕܬܥܩܒܘܢ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܘܟܢ ܬܣܓܕܘܢ .
sugMary&Magi ܕܐܡܗ ܫܠܐ ܘܡܢܟܘܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܡܬܟܪܙ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܘܐܝܟܢ ܦܫܝܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܠܡܐ .
sugMary&Magi ܐܪܙܗ ܕܒܪܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܒܦܢܝܬܟܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܝܐܐ
sugMary&Magi ܒܢܘܗܪܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܘܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܒܪܢ ܡܪܝܡ
sugMonths&Year ܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܟܠܝܠ ܡܠܟܐ ܒܝ ܡܬܓܕܠ ܘܚܕܐ
sugMonths&Year ܕܟܠ ܫܒܠܐ ܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢ ܨܒܐ ܬܪܥ
sugOurLord&Synag ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ
sugOurLord&Synag ܗܘܘ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܐ ܪܟܒ ܡܗܠܟ
sugOurLord&Synag ܢܪܥܡ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܟܢܘܫܬܐ ܚܠܘܠܐ ܥܒܕ
sugOurLord&Synag ܒܝܫܐ ܕܡܩܪܒ ܥܡܝ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ
sugTwoThieves ܒܥܐ ܠܐ ܐܙܕܩܦ ܡܠܟܐ ܟܣܝܐ ܗܘ ܘܥܠ
sugTwoThieves ܛܥܝܢ . ܐܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ
sugTwoThieves ܡܬܛܦܝܣ ܒܪܣܡܠܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܐܝܢܘ