simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugMary&Magi ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ ܫܒܝܚܬܐ ܐܬܘܪ ܟܕ ܡܠܟܐ ܢܚܬ ܘܐܙܠ ܣܒܪ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ . ܠܒܢܝ̈ ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ
sugMary&Magi ܗܘ ܒܪܟܝ ܘܩܛܪ ܬܓܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܟܠ . ܘܪܒ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܡܠܟܐ ܨܝܕ ܝܠܘܕܐ ܒܣܝܡܬܟܘܢ̈ 35 ܡܓܘܫܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܡܣܟܢܬܐ . ܕܣܢܝܩܐ ܐܢܐ ܘܡܓܙܝܢܝ ܘܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܡܢܝ ܡܬܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܟܠ ܡܫܬܡܥ ܡܪܝܡ ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ
sugMary&Magi ܡܢܝ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܒܟܝ ܒܠܚܘܕܝܟܝ ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ ܡܠܟܐ ܡܣܟܢܬܐ . ܕܣܢܝܩܐ ܐܢܐ ܘܡܓܙܝܢܝ ܘܐܝܟܢ
sugMary&Magi ܕܝܠܝܕ ܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ . ܕܗܢܐ ܒܪܗ̇ ܗܘ ܕܡܣܟܢܬܐ ܕܬܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܗܘ ܠܐ ܚܣܪ ܐܘ ܡܬܬܟܝܠ ܡܪܝܡ ܕܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ
sugMary&Magi ܒܗ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܗܐ ܚܙܝܢܢ ܕܫܠܐ ܘܢܝܚ ܛܠܝܐ ܘܡܟܝܟ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܒܝܬܐ ܕܐܡܗ ܡܓܙܝ ܣܢܝܩ . ܘܫܪܒܐ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܐܝܬ ܒܗ ܘܐܝܟܢ
sugMary&Magi ܘܟܢ ܬܣܓܕܘܢ . ܕܠܡܐ ܐܘܪܚܐ ܐܫܬܚܠܦܬ ܘܡܠܟܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢܗܪ ܕܢܣܒܪܘܢ ܡܪܝܡ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈ ܕܬܥܩܒܘܢ ܡܢܘ
sugMary&Magi ܠܡܢ ܡܬܟܪܙ ܡܓܘܫܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܒܪܟܝ ܠܥܠ ܪܟܝܒܝܢ ܪܘܡܐ ܡܠܟܐ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܘܣܕܪܐ̈ ܠܒܪܝ . ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܕܐܡܗ ܫܠܐ ܘܡܢܟܘܢ
sugMary&Magi ܥܠ ܥܠܡܐ . ܘܠܓܢܒܪܐ̈ ܘܠܡܫܡܗܐ̈ ܐܝܟܢ ܫܒܪܐ ܡܕܒܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܦܢܝܬܢ ܐܫܬܓܫܬ ܡܪܝܡ ܛܠܐ ܝܠܘܕܐ ܘܐܝܟܢ ܦܫܝܩ ܕܢܗܘܐ
sugMary&Magi ܒܦܢܝܬܟܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܝܐܐ ܗܘ ܐܦ ܠܟܝ ܕܬܩܒܠܝܢ ܕܐܠܘ ܫܪܪܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܫܪܒܐ ܘܬܢܗܪܘܢ . ܡܢܘ ܓܠܐ ܠܟܘܢ ܐܪܙܗ ܕܒܪܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
sugMary&Magi ܗܘ ܣܒܪܢ ܡܪܝܡ ܠܐ ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܕܬܡܠܠܘܢ ܗܠܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܫܒܝܚ ܣܓܝ ܡܢ ܟܘܟܒܐ̈ . ܘܐܪܥܢ ܒܢܘܗܪܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܘܕܕܢܚ
sugMonths&Year ܒܝ ܡܬܓܕܠ ܘܚܕܐ ܠܒܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܫܒܠ ܚܩܠܐ ܒܝ ܫܘܚܐ ܘܚܠܣܠܣܐ ܡܠܟܐ ܪܓܝܓܐ̈ ܒܝ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܣܝܩܝ̈ ܪܝܚܐ ܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܟܠܝܠ
sugMonths&Year ܕܗܟܢ ܨܒܐ ܬܪܥ ܠܐܡܗ ܘܠܐ ܡܝܠܠܐ ܢܦܩ ܡܢܗ̇ ܘܠܐ ܡܒܓܢܐ . ܡܠܟܐ ܘܚܠܣܠܣܐ ܐܝܟ ܩܘܣܣܬܐ . ܫܘܚܢ̈ ܒܪܝܫܐ ܕܟܠ ܫܒܠܐ ܦܘܩܕܢ
sugOurLord&Synag ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ ܕܢܦܪܘܩ ܥܕܬܗ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܥܝܠܐ ܪܟܝܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܒܓܠܝܢܗ ܢܗܪܘ ܥܠܡܐ̈ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ
sugOurLord&Synag ܕܥܝܠܐ ܪܟܒ ܡܗܠܟ ܡܪܢ ܒܝܬ ܟܢܫܐ̈ ܘܦܪܣܝܢ ܢܚܬܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܓܘܕܝܢ̈ ܡܢ ܫܒܪܐ̈ . ܒܦܨܝܚܘܬܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܒܪܝܟ ܗܘ
sugOurLord&Synag ܟܢܘܫܬܐ ܚܠܘܠܐ ܥܒܕ ܠܝ ܒܐܫܝܡܘܢ ܟܕ ܡܟܪ ܠܝ ܒܪ ܥܡܪܡ . ܡܠܟܐ ܒܙܡܝܪܬܗ . ܕܡܢ ܦܘܡ ܥܠܝܡܐ̈ ܘܛܠܝܐ̈ ܢܪܥܡ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪ
sugOurLord&Synag ܕܐܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܘܒܝܕ ܚܝܠܟ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܢܟܝܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܒܫܡܟ ܚܝܐ ܐܬܦܪܩܬ ܛܪܘܕ ܡܢܝ ܒܝܫܐ ܕܡܩܪܒ ܥܡܝ
sugTwoThieves ܟܣܝܐ ܗܘ ܘܥܠ ܗܝ ܒܥܝܬ . ܚܢܢܐ ܡܢܗ ܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܠܡܢܐ ܪܟܝܒ ܒܪܝܡܝܢܐ ܐܠܘܠܐ ܒܥܐ ܠܐ ܐܙܕܩܦ
sugTwoThieves ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܟܢܫ ܠܓܝܘܢܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܬܬܫܝܛ 57 ܒܪܝܡܝܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܐܟܘܬܝ ܒܩܝܣܐ ܙܩܝܦ ܘܝܬܝܪ ܡܢܢ ܚܫܐ̈ ܛܥܝܢ . ܐܠܘ
sugTwoThieves ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܐܝܢܘ ܐܬܪܗ ܕܡܡܠܟ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܡܘܢ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܩܫܐ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܒܪܣܡܠܐ ܗܢܐ