simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܓܫܘܪ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ . ܘܚܡܝܫܝܐ ܫܦܛܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܢܒܠ ܟܪܡܠܝܐ . ܘܬܠܝܬܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪ ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ
P:Sam [AB] ܕܚܡܬ : ܕܡܚܐ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܗܕܪܥܙܪ . ܘܫܕܪ ܬܘܥ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܛܒܚ : ܘܡܢ ܒܪܘܬܝ : ܩܘܪܝܗ̇̈ ܕܗܕܪܥܙܪ . ܘܫܡܥ ܬܘܥ
PersMartKgYaz1 ܠܡܕܡ ܕܠܟ ܝܗܝܒ ܘܠܡܕܡ ܕܡܢܟ ܙܥܘܪ ܠܥܠ ܡܢܟ ܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܝܕܗ ܒܡܕܡ ܕܒܗ ܩܐܡ ܫܘܠܛܢܢ ܢܨܝܚܐ ܗܫܘ ܐܡܪ ܠܐ ܣܓܝ ܬܘܪܒ
SynOr ܐܪܥܢܝܐ : ܥܡ ܗܝ̇ ܕܓܫܝܡܐ ܗܘ ܘܡܣܝܟܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ . ܕܟܕ ܡܠܟܐ ܩܢܘܡܝܐ̈ : ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܘܐܩܝܡ ܠܟ ܬܚܘܝܬܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܡܫܝܚܝܗ̇̈ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܗܘ ܩܪܝܐ· ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܠܕܝܢܝܗ̇̈ ܩܪܝܐ . ܒܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܕܟܝܠ ܬܚܝܬ
P:Dan [AB] . ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܠܓܘ ܕܛܝܢܐ ܗܘ . ܘܡܢ ܠܒܪ ܕܢܚܫܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܫܬܐ ܟܠ ܝܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܓܚܟ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܠܐ ܬܛܥܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐܘܣܒܝܣ ܕܩܡܘܕܝܐ ܠܬܡܢ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܘ·ܓ· ܃ ܐܬܛܪܕ ܦܘܠܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܂ ܘܐ ܬܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܚܕܘ ܝ ܒܢܘܗܝ̈ ܫܘܠܛܢܗ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܗܪܐ̣ ܂ ܥܠܘܢ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܐܒܕ ܒܩܪܒܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥXܐܐ̈ ܘܫܬ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܬܝܕܘܣܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq 7]ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ X Xܝ ܡܢܗܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܢܘܢ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܡܥ ܂ [ܚܝܐ ܕܝܢ ܬܝܕܣܝܘX
Ps-Dion:ChronZuq ܠܪܫܥܝܢܐ 3ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̣̈ ܂ ܒܢܐ ܬܝܕܣܝܘܣ
Chron1234 ܂ ܐܣܬܟܠ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܘܟܕ ܐܙ̣ܠ ܘܚ̣ܙܗ̇ ܡܠܟܐ Xܝܕܝܢ ܐܙ̣ܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܬܢܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܂ ܘܟܕ ܬܡܗ
ComGenExod ܕܒܪܗ̇ ܠܣܪܐ . ܠܘ ܒܨܥܪܐ ܐܦܠܐ ܒܫܪܝܚܘܬܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . [2 , ̇4 , ̇ 7]ܐܒܝܡܠܟ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ
ActsGregPirang ܒܙܟܘܬܐ : ܘܐܬܐ ܠܗ ܠܡܚܘܙܐ ¹²⁷ܕܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ ܆ ܐܬܐ ܥXܗX ܡܠܟܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܫܩܠ ܫܘܠܡܐ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܗܢܓܪܝܐ̈ : ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܒܦܚܐ ܕܥܒܕ ܫܕܠܗ ܢܒܥܪ ܢܒܥܐ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܕܒܙܝܙܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒܕܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܒܕܡܘܬ ܠܩܛܐ ܕܢܐܙܠ ܢܬܬܨܝܕ ܬܡܢ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܘܡܟܐ ܐܝܟ ܚܕ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ ܙ X 1ܙܟܝܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܓܚܟܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܝܢ ܠܗ ]ܘ] 11 [ܘ[ܕܙܥܘܪ ܘܕܪܒ ܐܝܟ ܚܕ ܫܘܝܢ ܬܡܢ
IsaacAnt:memHom ܠܡܦܩ : ܕܢܣܓܘܢ ܒܐܪܥܐ ܦܠܚܝܟ̈ ܀ ܡܘܬܐ ܒܐܪܥܟ ܠܐ ܬܪܡܝܢܝ ܡܠܟܐ ܀ ܚܬܢܐ ܩܘܐ ܒܓܢܘܢܟ : ܥܕ ܚܠܛ ܐܢܐ ܒܚܕܘܓܝܟ̈ . ܠܐ ܬܣܪܗܒ
Tim1:Epist ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܘܛܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܃ ܐܢܬܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܂ ܐܢ ܐܪܐ ܘܬܛܦܝܣ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܡܢܝ ܬܩܒܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܘܫܝܐ̈ ܢܦ̣ܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̣ ܂ ܫܢܝ ܠܗ ܠܢܝܢܘܐ ܂ ܡܠܟܐ ܬܗ̣ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ̈ ܘܢܡܫܐ̈ ܐܠܦܝܢ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥ ܕܐܦ ܬܪܗܩ
IšoMerv:ComOT ܕܟܘܫܕܢܐܪܘܥ ܠܣܢܚܪܝܒ ܇ ܟܠܝܗܝܦܪܥܘܢXܢ ܘܠܐ ܫܒܩܗ ܡܠܟܐ ܠܡ ܩ̇ܪܐ ܡܨܪܝܐ̈ . ܡܛܠ ܐܚܝܢܘܬܗܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܢܦ̣ܩ ܬܪܗܩ
P:Isa [AB] ܕܟܘܫ : ܕܢܦܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܫܡܥ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܠ ܠܒܢܐ : ܟܕ ܫܡܥ ܕܫܩܠ ܡܢ ܠܟܝܫ . ܘܫܡܥ ܥܠ ܬܪܗܩ