simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܃ ܒܪ
P:Kings [AB] ܪܚܒܥܡ ܠܘܬ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܕܘܢܝܪܡ ܕܥܠ ܡܕܐܬܐ : ܡܠܟܐ . ܘܝܗܘܕܐ ܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܠܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܫܕܪ
Chron1234 ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܠܐܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܂ ܕܠܐ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬܬܐ ܝܝ ܕܬܪܬܝܢ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܒܪܗ ܡܬܟܪܙ
P:2Chr [AB] ܥܠܝܗܘܢ ܠܥܠܡ : ܠܡܥܒܕ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܛܠ ܕܪܚܡ ܡܪܝܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܩܝܡܟ
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܒܪܘܡܝ ܩܠܘܕܝܘܣ ܆ ܫܢܝܐ̈ ·ܝ· ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܩܛܠ ܗܘ ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܒ ܦܝܠܘܢ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܀ ܘܡܝܬ ܓܐܝܘܣ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܢܟܢܫܘܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܒܚܙܘܗܝܢ . ܘܢܦܩܘܕ
Chron1234 ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܬܬܠ ܐܝܕܐ ܘܬܥܕܪ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܕ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܢܣܒܘ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܠܥܡܡܐ̈ ܕܡܪܕܘ ܥܠ
P:2Chr [AB] . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܣܕܩ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܣܦܪܐ ܝܗܒ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܩܪܐ ܒܗ ܫܦܢ ܩܕܡ
Chron1234 ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܠܐ ܣܟ ܐܬܓܪܝ ܥܡܗܘܢ ܬܘܒ ܇ ܐܠܐ ܩܪܒܗ ܘܬܟܬܘܫܗ ܡܠܟܐ ܡܫܩܠܐ ܕܐܠܬܪܒ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܝ ܕܥܒܕ ܙܢܓܝ ܫܝܢܐ ܥܡ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܚܟܡܬܐ . ܡܠܟܐ ܟܣܦܐ : ܘܕܗܒܐ : ܘܦܝܠܐ̈ : ܘܩܘܦܐ̈ : ܘܛܘܣܐ̈ . ܘܝܪܒ
P:TweProph [AB] ܫܡܥܘ : ܡܛܠ ܕܕܝܠܟܘܢ ܗܘ ܕܝܢܐ : ܕܦܚܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܠܕܘܩܐ̈ : ܡܠܟܐ .   ܫܡܥܘ ܗܕܐ ܟܗܢܐ̈ : ܘܨܘܬܘ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܝܬ
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܢܛܝܘܣ ܐܚܐ ܕܝܠܗ ܂ ܗܢܐ ܫܟܠܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܝܡܐ ܠܝܡܐ ܂ ܘܟܕ ܒܢ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܫܬܟܠܠ ܡܝܬ ܒܘܙܘܣ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܘ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ ܘܗܢܐ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܟ ܥܡ ܪܝܫܗ ܐܦ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܡܫܬܡܗ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܬܡܢ ܠܡܫܩܠ ܒܟܬܦܬܟܘܢ̈ ܡܟܝܠ ܡܠܟܐ . ܘܗܒܘ ܩܒܘܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܒܝܬܐ ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ
P:Rev [AB] ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܘܚܙܝܬ ܐܚܪܢܐ ܡܠܐܟܐ . ܕܩܐܡ ܡܠܟܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܫܡܐ ܟܬܝܒܐ .
P:Esd [AB] . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܬܬܒܢܐ : ܘܕܗܕܐ ܫܘܪܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ : ܡܠܟܐ ܕܥܠܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܚܪܒܬ ܀ ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܡܚܘܝܢ ܠܟ ܡܪܢ
JnRufus:Pleroph . ܘܣܓܝ ܙܒܢܬܐ̈ ܩ̇ܐܡ ܗܘܝܬ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܡܩܛܪܓܝܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܫܒܚ ܗܘܝܬ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܠܡܪܩܝܢܐ
P:Josh [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܢ ܩܫܝܫܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܢܦܩ ܠܟܪܟܐ̈ 1ܐܚܪܢܐ̈ ܂ 1ܕܢܣܥܘܪ ܐܘܚܕܢܗ ܘܢܗܦܘܟ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܟܕ ܪܡܝܢ ܒܗܘܢ ܩܘܠܪܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܩܝܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܫܡܥܘܢ ܡܪܘܕܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܪܗܒܘܗܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܐܥܠܘܗܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ