simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar ܐܪܥܢܝܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ‏ ‏ 20 ܗܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܒܗܢܡ ܦܬܚ ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ . ܦܠܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡ
CaveTreas X . ܘܥܙ̇X ܣ̇Xܪܐ X ܡܟܬܒܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܢܒܝܐ̈ . X7 ) ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ Xܘܥܙ̇X ܣ̇ܦܪܐ X . ܘܝ̣Xܒ ܙܘܪܒܒܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ
P:2Macc [AB] . ܘܫܐܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܥܠܝ ܗܘܐ ܥܠ ܐܝܣܘܢ : ܘܝܗܒ ܬܠܬ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܙܠ : ܐܬܩܝܡ ܘܐܫܬܒܚ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܪܘܬܗ ܫܪܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܘܪܝܐ ܩܫܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܪܕܦ ܗܘܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܚܬܢܗ ܒܥܠܗ̇ ܕܚܬܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܂ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܕܝܢ
P:2Chr [AB] . ܘܐܝܙܓܕܐ ܕܐܙܠ ܠܡܩܪܐ ܠܡܝܟܐ : ܡܠܠ ܥܡܗ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܡܠܟܐ ܓܠܥܕ : ܘܙܟܝܗ̇ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
PhiloxMab:TenMem ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܡܠܟܐ . ܪܒܐ ܕܙܥܪ . ܥܝܪܐ ܕܕܡܟ . ܕܟܝܐ X X X 3 . . ܚ . ܝܐ ܕܥܢ̣ܪ . .
PhiloxMab:Disc ܕܓܒܢ ܇ ܘܢܬܥܕܠ ܕܦܠܚܐ̈ ܪܦܝܐ̈ ܓܒܐ ܘܚܠܛ ܒܡܫܪܝܬܗ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܗܘ ܕܐܩܝܡܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܙܟܝܐ̈ ܢܗܘܐ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܒܗܬ ܒܢ
P:Jer [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܕܠܘܚܐ ܘܡܥܒܪ ܙܒܢܐ̈ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܚܪܒܐ ܕܡܕܘܝܐ . ܘܩܪܘ ܬܡܢ ܫܡܗ ܕܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܝܬ ܐܬܡܢܥ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܛܣܪܣܩܕܩܛܐ . ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܀ ܣܐܘܪܐ ܕܝܢ ܒܚܝܪܐ : ܟܕ ܐܬܩܪܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܡܝܢ
Chron1234 ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܒܓܕܘܝܢ ܒܪ ܗܡܪܝ ܡܢ̇ܚܐ ܃ ܕܫܪܝ ܕܢܬܟܪܗ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܪܚ ܕܢܥܒܪ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܒܣܪ ܥܠ
Chron1234 ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܗܝܟܠܐ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܕܣܐܡܐ ܕܩܪܝܡ ܒܕܗܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܚܕ ܟܐܦܐ ܂ ܐܦ ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܐܒܓܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܡܛܠ ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܦܘܡܗ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡܘ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܢܥܘܠ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ‏‎‎‏ ܫܡܥܘܢ ܘܡܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܩܕܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܣܒܣܛܐ ܫܡܗܗ̇ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ̈ ܡܠܟܐ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܒܢܗ̇ ܂ ܘܡܛܠ ܕܢܥܒܕ ܐܝܩܪܐ ܠܐܓܘܣܛܘܣ ܣܒܣܛܣ
ActsMari ܐܪܛܒܢ : ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܐܥܒܪܘܗܝ ܡܢ ܗܘ ܓܒܐ ܕܣܠܝܩ ܡܠܟܐ ܠܒܐ : ܒܪ ܫܥܬܗ ܗܝܡܢ ܒܗ . ܘܠܢ ܛܪܕ ܡܢ ܒܝܬܗ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
Chron1234 ܕܐܘܪܫܠܡ ܀ ܓܘܢܕܦܪܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܦܟ ܠ̇ܐܬܪܗ ܀ ܝ- · ܪ̇ܢܕ ܀ ]ܡܛܠ·ܡܘܬܗ ܕܓܘܢܕܦܪ̣ܐ
Chron1234 ܡܐܡܘܢ ܇ ܘܐܬܒܢܝ ܩܣܛܪܐ ܒܟܝܫܘܡ ܃ ܘܥܒܕ ܒܗ̇ ܣܬܘܐ ܗܘ̣ ܃ ܡܠܟܐ ܡܐܡܘܢ ܂ ܠܚܝܠܐ ܕ̣ܥ̇ܒܪ ܠܡܐ ܂ ܬܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
JacSer:Epist ܕܠܒ̣ܝܫ ܠܗܘܢ ܂ ܘܠܗܝܟܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܠܒܪ ܡܠܟܐ ܠܓܠܝܦܐ̈ ܂ ܦܩܕ 10ܬ[ܘܒ ]ܒܢܡܘܣܐ ܂ ܕܠܐ ܬܨ̇ܘܒ ܡܛܠ
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܡܢܐ ܠܝ ܘܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ . ܗ ܠܘ ܠܘܬܟ ܡܠܟܐ ܒܟܪܟܡܘܫ ܥܠ ܦܪܬ ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܐ ܕܝܠܗ ܝܘܫܝܐ . ܕ ܘܫܕܪ