simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܘܒ ܠܐ ܣܓܕ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܐܝܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܒܬܬ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܪܗܒ ܥܠܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܕܥ ܫܡܥܘܢ ܕܪܚܡܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܥܡܟ ܘܡܛܠ ܗܝ ܐܓܪܬ ܡܠܟܐ ܛܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܣܓܕ ܠܠܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܩܛܠܐ‏ ‏ 40
ActsGregPirang ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܣܓܐ ܫܝܢܐ ܆ ܒܝܬ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܆ ܦܩܕ ܕܢܐܙܠ ܐܝܙ ܓܕܐ ܠܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܡܥܒܕ ܐܝܩܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܝܠܝ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ ܠܡܠܟܐ : ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܠܓܒܪܐ : ܕܡܠܟܐ ܨܒܐ ܒܐܝܩܪܗ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ ܒܠܒܗ : ܠܡܢܘ ܨܒܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ . ܘܣܠܩܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܒܬܪܗ . ܘܥܡܐ ܪܒܥܝܢ ܒܪܒܝܥܐ̈ : ܡܠܟܐ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܩܪܘ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܐܡܪܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܐܚܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܪܡ X ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܘܕܫܪܟܐ . ¹ XX1 7]ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܇ ܐܬ̣ܐ ܚܢܢܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܐܣܐ ܆ ܘܪܫܝܗܝ ܥܠ ܕܐܬܬܟܠ ܥܠ
P:1Macc [AB] ܘܠܐܛܠܘܣ : ܘܠܐܪܝܪܬ ܘܠܐܪܣܩ . ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ : ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܗܘܢ . ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܠܐ̈ ܟܬܒ ܠܕܡܛܪܝܘܣ
P:Dan [AB] ܬܘܗ ܘܩܡ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܠܐ ܡܠܟܐ . ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ